สมองกับการเรียนรู้

สมองแบ่งหน้าที่กันอย่างไร

        Bogen  ได้แบ่งกิจกรรมทางปัญญาของสมองซีกซ้ายและซีกขวาออกเป็นคู่ๆ เพื่อแสดงให้เห็นบทบาทของสมองมนุษย์ ดังนี้

 สมองซีกซ้าย           

           สมองซีกขวา

 คิดอย่างมีปัญญา  การหยั่งรู้
 ใช้ความคิด ใช้ความรู้สึก 
 คิดแบบรวมศูนย์ คิดแบบหลากหลาย 
 ลักษณะเป็นช่วง  ลักษณะต่อเนื่อง
 มีทิศทาง  อิสระ
 ใช้เหตุผล  รู้แจ้งโดยตรง
 เชิงประวัติศาสตร์  ไร้กาลเวลา
 วิเคราะห์หน่วยย่อย  องค์รวม
 เป็นปรนัย  อัตนัย
 เป็นหน่วยย่อย  เป็นมวลรวม
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธำมรงค์ ไกรรัตน์ความเห็น (0)