Bogen  ได้แบ่งกิจกรรมทางปัญญาของสมองซีกซ้ายและซีกขวาออกเป็นคู่ๆ เพื่อแสดงให้เห็นบทบาทของสมองมนุษย์ ดังนี้

 สมองซีกซ้าย           

           สมองซีกขวา

 คิดอย่างมีปัญญา  การหยั่งรู้
 ใช้ความคิด ใช้ความรู้สึก 
 คิดแบบรวมศูนย์ คิดแบบหลากหลาย 
 ลักษณะเป็นช่วง  ลักษณะต่อเนื่อง
 มีทิศทาง  อิสระ
 ใช้เหตุผล  รู้แจ้งโดยตรง
 เชิงประวัติศาสตร์  ไร้กาลเวลา
 วิเคราะห์หน่วยย่อย  องค์รวม
 เป็นปรนัย  อัตนัย
 เป็นหน่วยย่อย  เป็นมวลรวม