ชื่อ-สกุล ..นายจรัญ อภิบาลศรี.......

สถานที่ติดต่อ.106/1 ม.4 ตำบลท่าพริก อำเภอเมือง.. จังหวัดตราด 23130

โทรศัพท์ ……………………………………………….E-Mail …………………………………

ประสบการณ์การทำงาน...

  • กรรมการกลุ่มสัจจะ ม.4 บ้านท่าพริก

บทบาท/หน้าที่ในโครงการ/กลุ่ม/เครือข่าย

  • ดูแลฝ่ายรวมซื้อรวมขาย

ความรู้/ทักษะในการทำงานตามบทบาท/หน้าที่

  • มีประสบการณ์น้อย

ความรู้/ทักษะพิเศษอื่นๆ

-

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมสัมมนา

  • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้