"มารู้จัก Worried well กันเถอะ (#_#)" (1)

ผู้ที่เป็น Worried well = ผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลต่อการติดเชื้อHIV ทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่ได้ติดเชื้อ HIV

     ผู้ที่เป็น Worried well หรือมีภาวะวิตกกังวลต่อการติดเชื้อเอดส์ คือ ผู้ที่มีการรับรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เขาจะมีความกลัวที่เหมือนว่าตัวเองได้มีการติดเชื้อไปแล้วหรือกำลังมีอาการแสดงหรือมีอาการเจ็บป่วยของโรคเอดส์เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งที่ข้อเท็จจริงเขาไม่ได้มีการติดเชื้อ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้

     1.  คนที่มีประวัติความเสี่ยงทางเพศหรือเคยใช้สารเสพติดมาก่อน อาจมาพบกับผู้ให้การปรึกษาในลักษณะวิตกกังวลคล้ายกับว่าจะเป็น Worried well ผลจากการใหข้อมูลความรู้ทางสื่อต่างๆ ของรัฐมีผลให้บุคคลกลุ่มนี้เกิดความตระหนักและเชื่อมโยงการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมในอดีตของตนเองกับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อเชื้อเอดส์

      2.  คนที่มีปัญหาเกี่ยวสัมพันธภาพ ความกลัวถึงการติดเชื้อเอดส์สามารถเป็นตัวชี้วัดถึงความยุ่งยากของบุคคลที่กำลังจะเกิดปัญหา , หรือ ยังคงอยู่ในภาวะสัมพันธภาพที่ขัดแย้งไม่ลงรอยและที่กำลังยุติ สัมพันธภาพ (จากการศึกษาของ Salt et al., 1990)ให้ความเห็นว่าผู้ที่มีลักษณะกังวลสูงผิดปกติเกี่ยวกับเอดส์และดื้อไม่รับฟังเหตุผล บางรายอาจส่งสัญญาณของความช่วยเหลือ

       3.  คู่นอนหรือคู่สมรสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง อีกกลุ่มหนึ่งได้แก่คู่ของคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ บางรายคู่สมรสหรือคู่นอนและแสวงหาการปรึกษาและมีหลักฐานอ้างอิงได้ว่าความกังวลในคนกลุ่มนี้มาจากการที่ได้รับทราบหรือมีข้อสงสัยว่าคู่ของตนไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น ผลกระทบในความสัมพันธ์เช่นนี้ จึงส่งผลกลายมาเป็นความวิตกกังวลอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

       4. บุคคลที่เคยมีการใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นคู่และผู้ที่ช่วงวงจรชีวิตครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง ในคู่สมรสที่กำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับชีวิตสมรสของตัวเองและคนที่กำลังผ่านการส่งต่อในวงจรชีวิตครอบครัวทั้งที่เป็นส่วนตัวของเขา หรือทั้งในระบบครอบครัว เช่น พ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยรุ่น หรือ คู่สามีภรรยาที่กำลังเผชิญกับสภาพลูกแยกออกไปมีครอบครัวของตนเอง หรือคนที่อยู่ในภาวะวิกฤติช่วงวัยกลางคน คนที่เพิ่งสูญเสียคู่ครองหรือบุคคลที่สำคัญทางจิตใจด้วยเหตุจากการเสียชีวิตหรือจากเหตุอื่นเช่นหย่าร่าง หรือแยกกันอยู่ ความเครียดที่มีอยู่และปัญหาสัมพันธภาพอาจเป็นเหตุนำไปสู่การเพิ่มของความวิตกกังวลที่เกี่ยวกับการติดเชื้อเอดส์หรือที่เกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อให้เกิดขึ้น

      5. คนที่มีประวัติในอดีตเจ็บป่วยทางจิตเวช  ผู้รับบริการปรึกษาเกี่ยวกับเอดส์บางรายที่มีประวัติ ปัญหาทางสุขภาพจิต เช่น กังวล หรือ ซึมเศร้าอาจเป็นกลุ่มที่เป็น Worried well ความวิตกกังวลกลัวติดเชื้อเอดส์อาจเป็นสิ่งบ่งชี้แสดงความผิดปกติที่จะเกิดต่อไปภายหน้าหรืออาจเป็นอาการเจ็บป่วยในปัจจุบันของเขาก็ได้ บางรายก็เป็นผู้ที่อาการทางจิตสงบและออกจากสถานบำบัดกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ผู้รับบริการในกลุ่มนี้บางส่วนอาจมาใช้บริการปรึกษาเกี่ยวกับเอดส์เพื่ออาศัยความสะดวกในการเข้าหาบริการตรวจรักษาทางจิตหรือสุขภาพของตนเองนอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายยังคงตกอยู่ในความเสี่ยงเกี่ยวกับเพศหรือเกี่ยวกับการใช้ยา/สารเสพติดอยู่

      6.  กลุ่มคนที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องเอดส์ อาทิ พฤติกรรมปลอดภัยหรือพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV การได้รับข่าวสารที่ผิดพลาด กลุ่มนี้ถ้าให้การปรึกษาที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นก็จะหายวิตกกังวลหรือแก้ไขได้ง่าย

      7. กลุ่มที่มีอาการคลายคลึงกับผู้ติดเชื้อ HIV "Pseudo and factitious AIDS" เช่น ท้องเสียเรื้อรัง น้ำหนักลด กลุ่มนี้นอกเหนือจากการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แล้วควรมีการส่งต่อพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาหรือค้นหา สาเหตุการเจ็บป่วยทางร่างกายที่ชัดเจนต่อไปด้วย...

โปรดติดตาม วิธีการสังเกต, วิธีการให้ความช่วยเหลือ Worries well  ตอนต่อไป......

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระเรื่องเอดส์ความเห็น (1)

IP: xxx.121.105.166
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้ความรู้     จะติดตามต่อค่ะ