ชื่อ-สกุล ..นายสุรพงษ์ อภิวาท.......

สถานที่ติดต่อ..145 ม.5 ตำบลท่าพริก อำเภอเมือง.. จังหวัดตราด 23130

ประสบการณ์การทำงาน...

  • กรรมการกลุ่มสัจจะ ม.5 บ้านท่าพริก

บทบาท/หน้าที่ในโครงการ/กลุ่ม/เครือข่าย

  • เป็นสมาชิกและกรรมการกลุ่ม

ความรู้/ทักษะในการทำงานตามบทบาท/หน้าที่

-

ความรู้/ทักษะพิเศษอื่นๆ

-

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมสัมมนา

- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้