ปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือรุนแรงเหลือเกิน  เราจะมีวิธีป้องกันอย่างไร