เครือข่ายสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม

การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ
   เครือข่าย หรือ network    เครือข่ายทางสังคมจะคล้ายเครือข่ายในสมอง  คือจะมีวิวัฒนาการไปเรื่อย  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของสังคม  จากสังคมใช้อำนาจไปเป็นสังคมการเรียนรู้  เป็นสังคมกัลยาณมิตรหรือเครือข่ายสังคมเรียนรู้และต่อเนื่องจึงจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในดุลยภาพได้     เครือข่ายหมายถึง  รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล  กลุ่ม หรือ องค์กรหลายองค์กรที่ต่างก็มีทรัพยากรของตัวเอง  มีเป้าหมาย  มีวิธีการทำงานและมีกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง  บุคคล  กลุ่ม  หรือองค์กรเหล่านี้ได้เข้ามาประสานงานกันอย่างมีระยะเวลานานพอสมควร  แม้อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอก็ตาม   แต่ก็มีการวางรากฐานเอาไว้เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอื่นๆ  เพื่อแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อไปได้    ภาพการรวมตัวจากกลุ่มสู่การรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาหรือสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ    ซึ่งควรมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีพรสวรรค์  ประสบการณ์  ความสามารถในการเชื่อมคนให้เข้ามาอยู่รวมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมความเห็น (0)