การเกษตรแบบปราณีตคือ การดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่จำกัด สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง มีกิจกรรมหมุนเวียนตลอดทั้งปี และสามารถพอเพียงในการดำรงชีพสำหรับตนเองและสมาชิกในครอบครัว