• 1 มิ.ย. 2549 วันนี้ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาของโรงเรียนเครือข่ายการวิจัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1