หาเจ้าภาพ

ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานในการป้องกันรักษาป่า
จากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2545  เกี่ยวกับหน้าที่เขตรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 กรม เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในการหาเจ้าภาพหลักในการปฏิบัติงาน  โดยยึดถือพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2546   ได้ผลสรุปดังนี้
 
1. กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  รับผิดชอบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติในท้องที่รับผิดชอบ  
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รับผิดชอบในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 15 ธันวาคม 2530
3.  กรมป่าไม้ รับผิดชอบในพื้นที่ทั่วไปที่ไม่ใช่เขตรับผิดชอบตามข้อ 1 และ 2  และพื้นที่ป่าที่ไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหลัก
 
จากผลของการปรึกษาหารือดังกล่าว  จึงเป็นประสบการณ์ที่ทำให้การป้องกันรักษาป่าไม่เกิดความสับสน สามารถปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามขัอบัญญัติของกฎหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรความเห็น (0)