ทีม KKU_KM ด้านงานคลัง พัสดุ และ วิจัย ร่วม ลปรร

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การติดตามความก้าวหน้าในการใช้ การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน

 

                ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผอ.กองคลัง คุณ สุนาถ บัวทวน และ คณะ ร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าหลังจาการนำการจัดการความรู้เข้าเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานคลังและพัสดุ ทีมจากจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้นำเสนอผลการพัฒนางาน

               เป้าหมาย คือ "การลดขั้นตอนของการจัดซื้อพัสดุ" จากเดิม ๑๑ วัน ลงมาเหลือ ๘ วัน งานนี้ท่าน คณบดี รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในการ ลปรร ของ หัวหน้างานใน มข.ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)