ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผอ.กองคลัง คุณ สุนาถ บัวทวน และ คณะ ร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าหลังจาการนำการจัดการความรู้เข้าเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานคลังและพัสดุ ทีมจากจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้นำเสนอผลการพัฒนางาน

               เป้าหมาย คือ "การลดขั้นตอนของการจัดซื้อพัสดุ" จากเดิม ๑๑ วัน ลงมาเหลือ ๘ วัน งานนี้ท่าน คณบดี รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในการ ลปรร ของ หัวหน้างานใน มข.ครับ

JJ