สำมะโนอุตสาหกรรม

สำมะโนอุตสาหกรรม

สำมะโนอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2550 (ข้อมูลพื้นฐาน) 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2549

สำมะโนอุตสาหกรรมคืออะไร
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะ
ที่สำคัญๆ เกี่ยวกับการประกอบการผลิตจากสถานประกอบการ ที่ดำเนินกิจกรรมการผลิตในสถานที่ตั้ง
ที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนดทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้าง และการกระจายตัวของ
สถานประกอบการต่างๆ ได้แก่
 •  สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
 •  สถานประกอบการธุรกิจทางการค้า/การบริการ
 •  สถานประกอบการก่อสร้าง
 •  สถานประกอบการขนส่งทางบก/ธุรกิจการท่องเที่ยว
 •  สถานประกอบการโรงพยาบาล
2.เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาใช้จัดทำกรอบตัวอย่างสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการของหน่วยสถิติต่างๆ
มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ข้อมูลทั้งภายในภาครัฐบาล และเอกชนที่สำคัญ ดังนี้
1.ใช้วางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต ในระดับประเทศและท้องถิ่น
2.ใช้ประกอบการจัดทำแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม
3.ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายออกกฏหมายและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและกำหนดทิศทางการผลิตตามนโยบายที่กำหนดไว้
4.ช่วยให้รัฐบาลสามารถจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ช่วยให้ผู้บริหารภาคเอกชนเข้าใจภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ทำให้มีข้อมูลมาตรฐาน
เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในประเภทเดียวกัน และสามารถวางแผนตัดสินใจในการขยาย
การลงทุนในกิจการให้มีประสิทธิภาพได้
ขอบข่ายและคุ้มรวม
งานเก็บรวบรวมพื้นฐาน (นับจด)
ขอบข่าย :กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล ดังนี้
 •  ธุรกิจทางการค้าและการบริการ
 •  การผลิต
 •  การก่อสร้าง
 •  การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวและโทรคมนาคม
 •  กิจกรรมด้านโรงพยาบาล
คุ้มรวม :สถานประกอบการทุกประเภทตามขอบข่ายที่มีคนทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดทั่วประเทศ
เก็บข้อมูลอย่างไร
โดยส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ออกไปสอบถามข้อมูลของสถานประกอบการ
ข้อมูลใดบ้างที่เก็บรวบรวม
 •  จำนวนสถานประกอบการ
 •  สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • ประเภท รูปแบบการจัดตั้ง และขนาดของสถานประกอบการ ฯลฯ

ดำเนินการเมื่อใด

งานเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (นับจด)
 •  สถานประกอบการที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ ระหว่าง 1 เมษายน ถึง
  31 พฤษภาคม 2549
 •  สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและเขตเทศบาล
  ทั่วประเทศ ระหว่าง 1 ธันวาคม 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2550
งานเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด (แจงนับ)
 •  ระหว่าง 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2550

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน STATCHUMPHONความเห็น (1)

อ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครับ ที่ได้ปฏิบัติการนำข้อมูลที่มีประโยชน์มาให้กับสังคมชุมพร
 • สำคัญอยู่ที่ผู้เอาไปใช้ เมื่อสำรวจ & สรุปผลเสร็จแล้วขอเสนอให้มีการ Presentation อย่างเป็นระบบเข้าถึงตัวผู้ใช้ประโยชน์ และชี้ประเด็นปัญหา & การพัฒนาได้อย่างชัดเจน
 • เสียดายข้อมูลดี ๆ หามาด้วยความยากลำบาก แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาไปใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่