บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานกลุ่ม)

[email protected]€~
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
       เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยคำสองคำ คือ เทคโนโลยี และสารสนเทศ มาจากภาษาอังกฤษว่า Information Technology ซึ่งเป็นที่นิยมเรียกทับศัพท์เป็นคำย่อว่า ไอที (IT) เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลักสองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยทั่วไปหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับสร้าง การจัดการการประมวลผลข้อมูลให้เป็นข้อสนเทศ การเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูล และส่งผ่านสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ตลอดจนเทคโนโลยีทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงสารสนเทศโดยใช้ระบบดิจิตอล
         
ปัจจุบันการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกวงการวิชาชีพต้องหันมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันต่อสังคมสารสนเทศเพื่อให้ทันต่อกระแสโลก ตัวอย่างเช่นการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การถอนเงินอัตโนมัติ การเคลื่อนย้ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาทางไกลและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นต้นทำให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นในขณะที่ราคาเครื่องมือเครื่องใช้ลดลงกว่าเดิมทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ยุคข่าวสารข้อมูล ตลอดจนประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรมเกิดใหม่ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้นจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
          
องค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในปัจจุบันต่างก็หันมาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างจริงจังและมากขึ้นโดยใช้เครื่องมือช่วยสร้างระบบสารสนเทศในหน่วยงานของตน เนื่องจากตระหนักดีว่า สารสนเทศมีบทบาทในการทำกิจกรรมแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจเพื่อเป็นการวางแผนและเป็นการจัดการและโดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้ได้สารสนเทศ อย่างรวดเร็วถูกต้อง เชื่อถือได้ทันต่อเวลา มีเนื้อหาและรูปแบบที่ต้องการจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ขึ้น เช่นหน่วยงานสำหรับ รวมรวบวิเคราะห์และจัดทำ รายงาน สารสนเทศ หน่วยงานด้านบริการด้านการสื่อสารสารสนเทศสำหรับผู้ใช้เป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ จากสารสนเทศอย่างกว้างขวางและคุ้มค่า
           
สำหรับวงการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็กสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแข่งขันเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้อง รอข้อมูล ภาวะของตลาดและสินค้า เพื่อความอยู่รอดในการดำเนินธุรกิจดังนั้นธุรกิจแทบทุกประเภทจำเป็นขวนขวายหาคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การสื่อสาร สารสนเทศ และอุปกรณ์สำนักงานเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถใช้กลยุทธเพื่อความ์ได้เปรียบมีการใช้ ในการแข่งขัน ช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้าและอื่น ๆ เช่น ด้านการธนาคารและการเงินเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบฝากถอนเงินอัตโนมัติระบบโอนเงินด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
             
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสำคัญมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้นในอนาคตเพราะเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานสารสนเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การผลิตการจัดเก็บการประมวลผลการเรียกใช้และการสื่อสารสารสนเทศรวมทั้งการแลกเปลี่ยนและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาลของแต่ละวัน
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เช่น การคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อน การจัดเรียงลำดับสารสนเทศ
ช่วยให้สามารถเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก
ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติ เพื่อการจัดเก็บประมวลผล และเรียกใช้สารสนเทศ
ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ช่วยในการสื่อสารระหว่างสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลา ระยะทาง โดยใช้ระบบโทรศัพท์
 
  แหล่งอ้างอิง:  http://www.stou.ac.th/Thai/Schools/sla/Webboard/Question.asp?GID=304

 

สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาว  นูรีดา     วงศ์หมัดทอง  ม.4/1 เลขที่ 16
2. นางสาว  สอรีน๊ะ    โสะอุเส็น          "                21
3. นางสาว  โสภนิก    พรหมตีบ        "                22
4. นางสาว  ชนฬพรรณ  จิตปาโล     "                25
5. นางสาว  ศิริรัตน์    พลายแสง       "                26
6. นางสาว  วิชิดา      ชูบัวทอง         "                28
7. นางสาว  อธิชา      ชูสุทธิ์             "               34
8. นาย       ณัฐวุฒิ    ทองใส            "                  7

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชิดา ชูบัวทองความเห็น (3)

เนตรชนก วิศรุตมนตรี
IP: xxx.129.49.211
เขียนเมื่อ 
ตัวเล็กจังเลยมองไม่เห็นยิ่งสายตาสั้นๆอยู่ด้วย
สาวิกา
IP: xxx.113.114.178
เขียนเมื่อ 

เทคนโลยีของไครหว่า

สาวิกา
IP: xxx.113.114.178
เขียนเมื่อ 

ตัวไหญ่เกินไปค่ะยิ่งสายตายาวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอยู่