วิมลรัตน์  ภาแกดำ  ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 รับผิดชอบงานดังนี้
1.รายงานผลการติดตาม ครวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
2.งานประชุมคณะกรรมการติดตาม ครวจวอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
3.งานสารบรรณของกลุ่มกรณีเจ้าหน้าที่ธุรการไม่มาปฏิบัติงาน
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6.งานยกระด้บผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7.การพัฒนาเครือข่ายชมรมครู
8.การแข่งขันทางวิชาการ
9.ประจำกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 2
10.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย