การสอนแบบ Open Approach

Open Approach มีผลต่อการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร

8.2 การสอนแบบ Open Approach

 

Nohda (2000 อางถึงใน ไมตรี อินประสิทธิ์, 2544) ไดพัฒนารูปแบบการสอน

 

คณิตศาสตรของญี่ปุ นแบบ Open Approach ซึ่งมีผลตอการพัฒนาการสอนคณิตศาสตรของ

 

ครูญี่ปุน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นกระบวนการแก้ปญหาเปนสื่อในการพัฒนา ความรูความเขาใจและทักษะการคิดของผูเรียน โดยมีเปาหมายมุงให ผูเรียนสามารถพัฒนาหรือ สรางผลงานทางคณิตศาสตรและกระบวนการเรี ยนของตนเองอยางมีคุณภาพ ครู ผูสอนที่ใช รูปแบบการสอนดังกลาวนี้ จึงจําเปนตองพยายามทําความเขาใจแนวคิดของนักเรียนใหมากที่สุด เทาที่จะทําได เพื่อเป นแนวทางใหครูไดกระตุน สนับสนุนและจัดประสบการณการเรียนรูใหเขา พัฒนาการเรียนรูของเขาเองไดเต็มศักยภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 32397, เขียน: 31 May 2006 @ 12:57 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)