8.2 การสอนแบบ Open Approach

 

Nohda (2000 อางถึงใน ไมตรี อินประสิทธิ์, 2544) ไดพัฒนารูปแบบการสอน

 

คณิตศาสตรของญี่ปุ นแบบ Open Approach ซึ่งมีผลตอการพัฒนาการสอนคณิตศาสตรของ

 

ครูญี่ปุน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นกระบวนการแก้ปญหาเปนสื่อในการพัฒนา ความรูความเขาใจและทักษะการคิดของผูเรียน โดยมีเปาหมายมุงให ผูเรียนสามารถพัฒนาหรือ สรางผลงานทางคณิตศาสตรและกระบวนการเรี ยนของตนเองอยางมีคุณภาพ ครู ผูสอนที่ใช รูปแบบการสอนดังกลาวนี้ จึงจําเปนตองพยายามทําความเขาใจแนวคิดของนักเรียนใหมากที่สุด เทาที่จะทําได เพื่อเป นแนวทางใหครูไดกระตุน สนับสนุนและจัดประสบการณการเรียนรูใหเขา พัฒนาการเรียนรูของเขาเองไดเต็มศักยภาพ