• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การสอนแบบ Open Approach

  Open Approach มีผลต่อการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร  

8.2 การสอนแบบ Open Approach

 

Nohda (2000 อางถึงใน ไมตรี อินประสิทธิ์, 2544) ไดพัฒนารูปแบบการสอน

 

คณิตศาสตรของญี่ปุ นแบบ Open Approach ซึ่งมีผลตอการพัฒนาการสอนคณิตศาสตรของ

 

ครูญี่ปุน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นกระบวนการแก้ปญหาเปนสื่อในการพัฒนา ความรูความเขาใจและทักษะการคิดของผูเรียน โดยมีเปาหมายมุงให ผูเรียนสามารถพัฒนาหรือ สรางผลงานทางคณิตศาสตรและกระบวนการเรี ยนของตนเองอยางมีคุณภาพ ครู ผูสอนที่ใช รูปแบบการสอนดังกลาวนี้ จึงจําเปนตองพยายามทําความเขาใจแนวคิดของนักเรียนใหมากที่สุด เทาที่จะทําได เพื่อเป นแนวทางใหครูไดกระตุน สนับสนุนและจัดประสบการณการเรียนรูใหเขา พัฒนาการเรียนรูของเขาเองไดเต็มศักยภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
  หมายเลขบันทึก: 32397
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)