การสอนแบบ Open Approach

  ติดต่อ

  Open Approach มีผลต่อการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร  

8.2 การสอนแบบ Open Approach

 

Nohda (2000 อางถึงใน ไมตรี อินประสิทธิ์, 2544) ไดพัฒนารูปแบบการสอน

 

คณิตศาสตรของญี่ปุ นแบบ Open Approach ซึ่งมีผลตอการพัฒนาการสอนคณิตศาสตรของ

 

ครูญี่ปุน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นกระบวนการแก้ปญหาเปนสื่อในการพัฒนา ความรูความเขาใจและทักษะการคิดของผูเรียน โดยมีเปาหมายมุงให ผูเรียนสามารถพัฒนาหรือ สรางผลงานทางคณิตศาสตรและกระบวนการเรี ยนของตนเองอยางมีคุณภาพ ครู ผูสอนที่ใช รูปแบบการสอนดังกลาวนี้ จึงจําเปนตองพยายามทําความเขาใจแนวคิดของนักเรียนใหมากที่สุด เทาที่จะทําได เพื่อเป นแนวทางใหครูไดกระตุน สนับสนุนและจัดประสบการณการเรียนรูใหเขา พัฒนาการเรียนรูของเขาเองไดเต็มศักยภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก

หมายเลขบันทึก: 32397, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 21:38:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)