การบริจาคร่างกายหรือการบริจาคชีวิต เป็นทานมหากุศลอันยิ่งใหญ่  อยู่ในทศพิธราชธรรม ข้อที่ 1 เรื่อง ทาน ซึ่งจะแบ่งออกไปเป็น 3 ประเภท คือ

     1. ทานบารมี

     2. ทานอุปบารมี

     3. ทานปรมัตถบารมี

ทานข้อที่ 3  เป็นทานที่ยิ่งใหญ่หรือ มหาบริจาค คือการบริจาคใหญ่ ซึ่งพระโพธิสัตว์จะต้องปฏิบัติ มี 5  ประการ คือ

          1. บริจาคทรัพย์

         2. บริจาคราชสมบัติ

         3. บริจาคอวัยวะและนัยน์ตา

         4. บริจาคตัวเองหรือบริจาคชีวิต

         5. บริจาคบุตรและภรรยา

เมื่อ 23  ธ.ค. 2552  ผู้เขียนพาภริยามาพบแพทย์ ตามบัตรนัด ของคลินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ม.อ.หาดใหญ่  เลยถือโอกาสนี้สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่โดยการทำพินัยกรรมบริจาคร่างกายให้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เพื่อเอาไว้เป็นอาจารย์ใหญ่ แก่นักศึกษาแพทย์

"อาจารย์ใหญ่" เป็นคำที่นักศึกษาแพทย์ใช้เรียกครูผู้ไร้วิญญาณที่ได้สละร่างกายเพื่อการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์  สาเหตุที่ต้องใช้"อาจารย์ใหญ่"ซึ่งเป็นร่างกายคนจริงๆก็เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์การศึกษาใดที่ดีไปกว่านี้ และไม่มีวันที่จะมีเทคโนโลยีใดๆทดแทนได้

ที่สำคัญผู้เขียนจะขอสร้างทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ ในชีวิตให้ได้ในชีวิตนี้ และถึงแม้จะเคยเรียนมาทางการศึกษาวิทยาลัยครูมาก่อน แต่ไม่มีโอกาสได้เป็นครู แต่ขอขึ้นชั้นเป็น"อาจารย์ใหญ่"ก็แล้วกัน