สืบเนื่องมาจากบันทึกครั้งที่แล้วที่ได้นำเสนอความแตกต่างของคำว่า ผลผลิต  ผลกระทบ และผลลัพธ์ และวันนี้ก็มีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการประเมินอีก 2 คำ คือ ประสิทธิผล (effectiveness) และประสิทธิภาพ (efficiency)ที่มักมีการใช้กันบ่อย แต่อาจจะไม่ชัดเจนว่าแตกต่างกันอย่างไร โดย 2 คำนี้จะใช้สำหรับพิจารณาความสำเร็จของงาน โครงการ หรือกิจกรรม 

   ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้  พูดง่ายๆ ชัดๆ ก็คือ ประสิทธิผล พิจารณาจากการนำผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

   ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ผลสำเร็จที่พิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และ มีคุณภาพ (ทั้งกระบวนการ ได้แก่ Input Process และ Output)

   การพิจารณาประสิทธิภาพนั้นจะกระทำหลังจากพิจารณาประสิทธิผล  นั่นคือ ประสิทธิภาพของงาน โครงการ หรือกิจกรรมเกิดภายหลังประสิทธิผล

   ดังนั้นหากงาน โครงการ หรือกิจกรรมไม่มีประสิทธิผลแล้ว ประสิทธิภาพก็คงไม่เกิด   

   การทำงานที่ประสบผลสำเร็จ จะต้องมีทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ