ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียนมีความสำคัญต่อการศึกษาดังนี้
 1.  ประโยชน์ต่อนักเรียนเอง
การวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชน์แก่นักเรียนเพราะนักเรียนมีความรู้พื้นฐานในด้านการเรียนหลากหลายและแตกต่างกัน  ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนการวิจัยในชั้นเรียนจะทำให้ครูรู้ว่าจะใช้การเรียนการสอนเป็นกลุ่ม  (Group)  หรือเป็นรายบุคคลจะทำให้ครูค้นพบนวัตกรรม  (Innovation)   เพื่อใช้สอนนักเรียนจะส่งผลให้นักเรียนมีศักยภาพในด้านการเรียนอย่างสูงสุด  นอกจากนี้จะช่วยให้ครูผู้สอนแก้ปัญหาในด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียนอย่างเป็นระบบมีหลักเกณฑ์ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข
 
 2.  ประโยชน์ต่อครูผู้สอน
การวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน    จะทำให้ครูมีการวางแผนการทำงานที่จะช่วยแก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบมีหลักเกณฑ์ ครูผู้สอนจะจัดทำแผนการสอนเพื่อเตรียมการสอนเป็นอย่างดี มีการสังเกตเพื่อบันทึกผลหลังการสอนสำหรับแก้ไขปัญหานักเรียนในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  การจัดทำแผนการสอนและทำวิจัยในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูปรับแผนการสอนให้ดียิ่งขึ้น  การวิจัยในชั้นเรียนทำให้ครูมีความคิดสร้างสรรค์ เตรียมการสอนและพัฒนาการสอนของตนเองตลอดเวลา  ครูผู้สอนสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นผลงานทางวิชาการ  ของตนเองเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานทางวิชาการ  ครูผู้สอนจะเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่  เมื่อผลิตผลงานวิจัยในชั้นเรียนออกมาในครั้งแรกอาจมีข้อบกพร้องอยู่บ้าง  ครั้งต่อไปก็สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมและเผยแพร่ผลงานของตนเองได้
 3.  ประโยชน์ต่อวงการศึกษา
โรงเรียนที่มีครูทำการวิจัยในชั้นเรียนมากจะส่งผลให้โรงเรียนมีมาตรฐานทางวิชาการสูง  เพราะการวิจัยในชั้นเรียนจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น        การทำวิจัยในชั้นเรียนจะส่งผลให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กัน มีการปรึกษาหารือทางการเรียนการสอนมากขึ้น  โรงเรียนจะมีครูร่วมกันแก้ไขปัญหานักเรียนโดยการระดมความคิด (Brainstorm) แก้ไขปัญหานักเรียนอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ครูผู้สอนในวิชาต่างๆจะช่วยเหลือกันทำงาน เช่น ครูภาษาไทยช่วยตรวจตัวสะกด ความถูกต้องของภาษา  ครูคณิตศาสตร์จะช่วยเหลือในด้านการคำนวณค่าสถิติในด้านการวิจัย  ครูที่สอนภาษาอังกฤษอาจช่วยเหลือในด้านการแปลบทความและอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นต้น  การที่ครูผู้สอนทำการวิจัยในชั้นเรียนจะส่งผลให้ครูขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ สนใจในด้านการวิจัยต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนของชั้นเรียนตน ส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น
 4.  ประโยชน์ต่อวงการศึกษา
โรงเรียนที่มีผลงานวิจัยที่ดีเผยแพร่ออกไป    ครูผู้สอนในโรงเรียนต่างๆสามารถศึกษางานวิจัยในชั้นเรียนที่ดีนั้นมาประยุกต์ (Apply) ใช้ในชั้นเรียนของตนได้   ทำให้การจัดการศึกษาของชาติมีประสิทธิภาพ   การทำวิจัยในชั้นเรียนจะกระตุ้นให้มีการพัฒนางานวิชาการทางด้านการศึกษาอยู่เสมอส่งผลให้วิชาชีพครูมีมาตรฐานและเป็นครูมืออาชีพโดยมีพื้นฐานของการวิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา
 สรุป ได้ว่าประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีประโยชน์ต่อนักเรียน  ประโยชน์ต่อครูผู้สอน ประโยชน์ต่อโรงเรียนและประโยชน์ต่อวงการศึกษาของชาติ    นอกจากนี้การวิจัยในชั้นเรียนยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการศึกษา ทำให้ครูมีพื้นฐานของการวิจัย มีความมั่นใจเพื่อเป็นนักวิจัยมืออาชีพต่อไปในอนาคต