เมื่อบุคคลใดตาย ทายาทของผู้นั้นต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง  ถึงสาเหตุการตายและนายทะเบียนจะออกใบมรณะบัตรให้  ก่อนอื่นๆต้องดูก่อนว่าผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ หากไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้  ทายาทมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินของผู้ตายเท่าที่ทราบและแจ้งให้ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายทราบ   

                 เมื่อแจ้งให้ทายาททราบแล้วก็ต้องตกลงกันว่าจะให้ใครร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดก  เมื่อตกลงได้แล้วก็ให้ทำเป็นหนังสือยินยอมให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

             เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการร้องขอจัดการมรดก มีดังต่อไปนี้

                           1.   บัญชีเครือญาติ

                           2.   หนังสือให้ความยินยอมของทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดก

                           3.   บัญชีทรัพย์สินของผู้ตาย   ตลอดจนสมุดเงินฝากหรือโฉนดที่ดินที่เป็นชื่อของผู้ตาย หรือเอกสารที่เป็นการแสดงกรรมสิทธิ์ต่างๆที่ผู้ตายมีสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าว

                          4.   ใบมรณะบัตรและสมุดทะเบียนบ้านของผู้ตาย

                          5.   สมุดทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอจัดการมรดก

                     ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ต้องยื่นต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในขณะที่ตาย แต่หากผู้ตากไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ก็ให้ยื่นคำร้องนั้น ต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นอยู่ ซึ่งหากมีทรัพย์มรดกอยู่หลายที่ ก็จะยื่นที่ศาลที่มรดกอันใดอันหนึ่งอยู่ก็ได้