การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการสอนโดยการใช้ลูกวอลเลย์บอล แรงดันลมต่ำ ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน(ต่อ)

การใช้ลูกวอลเลย์บอล มีแรงดันลมต่ำ ( 2.70 – 2.80 กก. / ต.ร. ซ.ม.) ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการใช้ลูกวอลเลย์บอล มีแรงดันลมต่ำ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนลูกสองมือล่าง ดีกว่า ใช้ลูกวอลเลย์บอลที่มีแรงดันลม มาก (แข็ง)
เครื่องมือที่ใช้
            ก.      เครื่องมือวัดแรงดันลม MIKASA  ชนิด Digition

            ข.      เครื่องมือในการแก้ปัญหา / แนวทางในการแก้ปัญหา  จัดทำแผนการสอน

                     วิชาพลศึกษา วอลเลย์บอล 1 พ33101 เรื่องทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง 

                     ขั้นพื้นฐาน  

แบบฝึกการเรียนทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง ขั้นพื้นฐาน ลูกวอลเลย์บอล มีแรงดันลม  3.00 – 3.25 กก./ต.ร.ซ.ม.(บอลค่อนข้างแข็ง)
                     ลูกวอลเลย์บอล มีแรงดันลม  2.70 – 2.80 กก./ ต.ร.ซ.ม.(บอลค่อนข้างอ่อน)
            ค.      เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
                     แบบทดสอบ  ก่อน / หลัง เรียน
         แบบบันทึกทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
            ก.        ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียน
            ข.        ดำเนินการสอนตามแผนการสอน   โดย
                       กลุ่มปกติ     ทำการสอนตามปกติ
                       กลุ่มทดลอง   ทำการสอน โดย ใช้ลูกวอลเลย์บอล                                    แรงดันลม  0.27 – 0.28        ก.ก./ ต.ร. ซ.ม.
            ค.        ทำการทดสอบทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง
สถิติที่ใช้ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
           ก.        ใช้สถิติที่เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนน ทั้งก่อน / หลัง
           ข.        เปรียบเทียบผลคะแนน
           ค.        ทำการเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มทดลอง
สรุปผลการวิจัยที่ได้
            ผลการวิจัยปรากฏว่า   กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่ากลุ่มปกติ  แสดงให้เห็นว่าการใช้ลูกวอลเลย์บอล  มีแรงดันลมต่ำ ( 2.70 – 2.80  กก. / ต.ร. ซ.ม.)  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนลูกสองมือล่าง  ดีกว่า ใช้ลูกวอลเลย์บอลที่มีแรงดันลม มาก (แข็ง)
          (3.00 – 3.25) กก./ต.ร.ซ.ม.)   และไม่ทำให้ผู้เรียนเกิดการบาดเจ็บบริเวณแขนท่อนล่างในการปะทะกับลูกบอล เป็นเวลานาน ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วอลเลย์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 31890, เขียน: 29 May 2006 @ 23:56 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)