น้องที่ทำงานเจอ error #1264 Out of range value adjusted for column 'ID' at row 1
ID เป็น auto increment เมื่อไม่ได้กำหนดค่าอะไร มันก็ควรจะเพิ่มค่าล่าสุดไปอีกหนึ่ง เช่น

INSERT INTO member(name) VALUES("Patrickz")

แต่กลายเป็นว่า มันขึ้น eror ดังกล่าวออกมา เมื่อลองทดสอบลองใส่ค่าให้ครบถ้วนกลับทำงานได้ตามปกติ

INSERT INTO member(ID,name) VALUES("10,Patrickz")

INSERT INTO member(ID,name) VALUES(10,"Patrickz")


วิธีแก้ (UPDATE 2006.05.30)
แก้ที่ my.ini ตรง sql-mode เอา STRICT_TRANS_TABLES ออก!

จาก
sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"


เปลี่ยนเป็น
sql-mode="NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

user posted image

ยังไม่มีเวลาดูเท่าไหร่ แต่คิดว่า ทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องของการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใน MySQL

note ไว้ก่อน มีเวลาค่อยกลับมาดู หัวจะฟูแล้ว 

ใครว่างๆ ช่วยดูให้หน่อยสิ
Guaranteeing Data Integrity with MySQL 5.0
5.2.5. The Server SQL Mode
11.1.4. Data Type Default Values