คำที่มี เป็นคำควบกล้ำ

             คำควบกล้ำคือ คำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกัน
มี   กว-   ขว-   คว-     เช่น

แตงกวา
ไม้แขวนเสื้อ
ขวาน
ควัน
กวาง

 

 

ล้มคว่ำ
ไขว่ห้าง
สูงกว่า
ควาย
ไม้กวาด

ตัวอย่างประโยค

ข้อควรจำ
1. คำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัว โดยจะมี  ร  รวมอยู่ในพยัญชนะต้น
        เช่น        คาย    สะกดว่า    ค + อา + ย     อ่านว่า      ควาย
     
              แ    สะกดว่า    ข + แอ + น    อ่านว่า      แขวน
2. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วแต่ต้องไม่อ่านออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น
        เช่น        สาย    สะกดว่า     ส + อา + ย      อ่านว่า      สวาย
                  สว่    สะกดว่า     + อา + ง+     อ่านว่า      สว่าง
3. ต้องไม่ใช่คำที่มี นำ
        เช่น      แหน    สะกดว่า    ห + แอ+ น     อ่านว่า      กราบ
4. ระวังคำที่มีสระ อัว เพราะจะไม่ใช่คำที่มี ควบกล้ำ
        เช่น         สวย      สะกดว่า      ส + อัว + ย      อ่านว่า      สวย
                      ควร      สะกดว่า      ค + อัว + ร     อ่านว่า       ควร