QA Cocktail Meeting

การที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการพัฒนางานด้าน QA มาโดยตลอด และถูกจับตามองจากประชาคมใน ม.นเรศวร ในฐานะ good practice แห่งหนึ่ง ทำให้ทีมงานต้องคิดกลยุทธ์ที่จะพัฒนางาน QA ของคณะอย่างต่อเนื่อง "คิดกว้าง มองไกล ไปให้ถึง" และ "รู้เขา รู้เรา" จึงเป็นจุดกำเนิดของกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน QA

      คำว่า "QA Cocktail Meeting" คงเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นหูของผู้อ่านเท่าไหร่ และคำว่า QA กับ Cocktail ก็ไม่น่าจะไปด้วยกันได้ แต่กิจกรรม QA Cocktail Meeting เกิดขึ้นแล้ว ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาของกิจกรรม QA Cocktail Meeting เกิดขึ้นจากการที่ทีมงาน QA ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความคิดร่วมกันว่า การที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการพัฒนางานด้าน QA มาโดยตลอด และถูกจับตามองจากประชาคมใน ม.นเรศวร ในฐานะ good practice แห่งหนึ่ง ทำให้ทีมงานต้องคิดกลยุทธ์ที่จะพัฒนางาน QA ของคณะอย่างต่อเนื่อง "คิดกว้าง มองไกล ไปให้ถึง" และ "รู้เขา รู้เรา" จึงเป็นจุดกำเนิดของกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน QA ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้าน QA ที่ดี ในสถาบันอื่นๆ โดยในปีแรก ได้เดินทางไปดูงานด้าน QA ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเอแบค เมื่อเราไปดูงานเรียบร้อยแล้ว เราก็มาถ่ายทอดความรู้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ให้กับบุคลากรในคณะฟัง "แต่อุปสรรคมีแน่ เพราะพูดเรื่อง QA คนไม่อยากฟัง น่าเบื่อ" กิจกรรม QA + Cocktail party จึงเกิดขึ้น โดยจัดการประชุมให้มีความเป็นกันเอง มีการจัดอาหารว่างให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้กินกันขณะพูดคุยกัน และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานให้ทุกคนฟัง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่งจากบุคลากรภายในคณะ เนื่องจากรูปแบบที่เราจัด ทำให้รู้สึกว่า QA ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออย่างที่คิด และรูปแบบกิจกรรมต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และ Quiz ความรู้ QA ของบุคลากรทั้งคณะ ทำให้ทราบว่าความรู้ความเข้าใจด้าน QA ของบุคลากรในคณะโดยภาพรวมเป็นอย่างไร จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้เราทราบว่าเราต้องนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงระบบงาน QA ของเรา ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ก็คือ การจัดเก็บระบบเอกสารตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 9 องค์ประกอบ

      ในปีที่ 2 กรรมการ QA ของคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบเอกสารแบบ electronic จากกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เราก็ได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดทำระบบเอกสารแบบ e-document และ e-office และนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้บุคลากรในคณะทราบ โดยผ่านทางกิจกรรม QA Cocktail Meeting ครั้งที่ 2 ได้รับการตอบรับจากบุคลากรในคณะเป็นอย่างดีเช่นเคย ผลที่ได้จากกิจกรรมนี้ ก็คือ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ e-document และ พัฒนาการประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแบบ electronic โดยใช้ชื่อว่า "Almost paperless SAR online"

ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
ผู้ช่วยอธิการบดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัยความเห็น (0)