วิธีการ KM ยุคใหม่

วิธีการ KM ยุคใหม่


          เมื่อวันที่ 26 ส.ค.48   ผมได้รับเชิญจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ให้ไปฟังการสัมมนา KM Sharing โดย Mr. Alan Burton – Jones, CEO, Burton – Jones & Associates,  Australia


          เป็นวิธีการ KM ในวงการธุรกิจ   ซึ่งผมไม่คุ้นเคยนัก   แต่ผมก็ได้เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ KM   ให้ KM ฝังเข้าไปในกิจกรรมขององค์กร   ไม่ใช่กิจกรรมแยก   สิ่งที่ต้องทำคือต้องหาทางทำให้ KM เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินยุทธศาสตร์ขององค์กร   ใช้ความรู้ในการสร้างมูลค่า   ทำให้เกิดมูลค่าสูงสุด   และเชื่อมโยงกับ Business Performance   หลักการสำคัญคือการประยุกต์ใช้ KM ในยุคใหม่จะเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน   เรียกว่า Strategic Management Model


          ช่วงที่สอง   เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ด้าน Knowledge Sharing   วิทยากรบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เราต้องการ ลปรร. อยู่แล้ว   แต่ ลปรร. ไม่เกิด เพราะมีตัวกั้น (barrier)    วิธีทำให้เกิด ลปรร. คือยกตัวกั้นออกไปเสียกับสร้าง enabling environment   ประเด็นสำคัญคือเขาไม่มอง KS ลอย ๆ   แต่เน้น KS ที่เกิดประโยชน์ต่อ performance ขององค์กร   และต้องเข้าใจว่าในองค์กรตัวปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ KS อยู่ที่ไหน (แรงจูงใจ,  เทคโนโลยี,  สภาพแวดล้อม,  ลักษณะของความรู้)


          ประเด็นที่ผมไม่เคยได้ยินคือการเอา K Rarity และ K Utility มาเป็นเครื่องมือกำหนดวิธีการจ้างพนักงาน   นี่คือสุดยอดของยุทธศาสตร์ด้านการจ้างงานเพื่อประโยชน์ขององค์กร   แต่ผมจะไม่ขยายความ


          ยุทธศาสตร์ด้าน KS ต้องคิดให้ชัดว่าต้องการ share K ระดับไหน   K เพื่ออะไร     เน้นการค้นหา (exploration)   หรือการใช้ (exploitation),  หรือการสร้างนวัตกรรม (innovation) ซึ่งจะต้องเน้น KS ที่นำไปสู่ creativity


          สรุปว่าบ่ายวันนี้ผมได้เรียนรู้วิธีคิดเพื่อการประยุกต์ใช้ KM ในวงการธุรกิจ   ซึ่งเน้นยุทธศาสตร์การนำไปใช้สร้าง Business Performance

 

                                  

                                             Mr. Alan Burton – Jones


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         27 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)