ให้นักศึกษา ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตประจำวันของนักศึกษา