ด่วนมาก!!! ช่วยกันอ่าน ศึกษา และแสดงความคิดเห็น "มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี"

ช่วยกันศึกษา และแสดงความเห็น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

..........คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2548 เพื่อทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และกำกับดูแลการดำเนินการรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตใช้แต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี ในการยื่นขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติต่อไป
     ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำร่างมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำออกเผยแพร่เพื่อขอรับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วไป ก่อนนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการออกเป็นประกาศต่อไป


ชาวเรา ชาวรังสีที่เกี่ยวข้องครับ ช่วยกันศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดและรวดเร็ว พร้อมกับร่วมแสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ส่งไปยัง สำนักงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ด่วนเลยครับ เวลามีเหลือไม่มากแล้ว ปิดรับความคิดเห็น 16 มิถุนายน นี้

ศึกษาเรื่องนี้ได้จาก website ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย   หรือใช้ทางลัด click

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกายรังสีความเห็น (0)