Sea  Food  Bank  คืออะไร?

Sea  Food  Bank   คือโครงการที่กรมประมงกำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

ในการแก้ไขปัญหาความยากจน    โดยนำพื้นที่ชายฝั่งทะเล   22  จังหวัดที่มีศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาจัดสรรสิทธิให้แก่ประชาชนที่ยากจนและได้ขึ้นทะเบียนไว้กับทางราชการ    และมีความประสงค์ที่จะประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    ซึ่งจะป็นการสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้แก่บุคคลดังกล่าว    นอกจากนี้โครงการ  Sea  Food  Bank  ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ยังไม่ใช้ประโยชน์  ประมาณ   154,386  ไร่    มาพัฒนาฐานการผลิตอาหารทะเลของประเทศแหล่งใหม่ขึ้นทดแทนจากธรรมชาติ    เพื่อให้คนไทยได้มีผลผลิตสัตว์น้ำจากทะเลบริโภคในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อจัดที่ทำกินให้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน

2.   เพื่อสร้างฐานการผลิตอาหารทะเลทดแทนการจับจากธรรมชาติ

3.   เพื่อสร้างระบบการผลิตอาหารทะเลทีมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

4.   เพื่อจัดระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

1.   จัดสรรพื้นที่และรับรองสิทธิการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน   284,492  ไร่ (มีการใช้ประโยชน์แล้ว   130,106  ไร่    และจะนำมาใช้ประโยชน์อีก   154,386  ไร่)    ให้แล้วเสร็จภายในปี 2551

2.   จัดการผึกอบมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นำชายฝั่ง  ตามมาตรฐานการผลิต  GAP  และ  CoC  ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกรายก่อนได้รับเอกสารสิทธิ

3.   จัดทำระบบการเลี้ยงตามมาตรฐานฟาร์มสำหรับเกษตรกรทุกราย

4.   จัดระบบ  contract  farming  เพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ  แก่กลุ่มเป้าหมาย

5.  ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนในลักษณะการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ฝ่ายพัฒนาการประมง   สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร  โทร. 0 7751 1298