เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมานี้ กรมอนามัยโดยกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน และศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาได้เยี่ยมรับรองการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้และเป็นที่ศึกษาดูงานของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับจังหวัด โดยพบว่า โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง กรมอนามัยจึงได้จัดประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในงานการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2553

ในปีงบประมาณ 2553 กรมอนามัยโดยกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน ได้จัดประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับประเทศขึ้น โดยจะเริ่มประกวดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และประกาศผลในเดือนมีนาคม  ดังนั้นในเทอม 2 นี้จึงเป็นช่วงของโรงเรียนที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กันอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศศูนย์อนามัยละ 1 แห่งเท่านั้น เพื่อให้การประกวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมีการทบทวนตัวชี้วัดต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พัฒนาศักยภาพทีมประเมินทุกระดับให้สามารถประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เช่นโปรแกรมประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) โปรแกรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียนผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น และจะสามารถเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนที่สนใจได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป