สิทธิการเบิกจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น


สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
       สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอแจ้งให้ทราบว่า กรมบัญชีกลางได้เทียบสิทธิการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งให้หน่วยงาน     ที่เกี่ยวข้องได้ทราบแล้ว ดังนี้
       1. สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการและบุคคลในครอบครัวเป็นสิทธิที่ให้กับบุคคลที่มีฐานะเป็นข้าราชการ    ดังนั้น ไม่ว่าข้าราชการจะมีตำแหน่งเป็นระดับใด ย่อมมีสิทธิในสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในหลักเกณฑ์และอัตราเช่นเดียวกัน ส่วนผู้รับรองสิทธินั้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 สำหรับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป
ส่วนวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและ  เงินช่วยเหลือบุตร ร่วมทั้งเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ในส่วนของการรับรองการใช้สิทธิและอนุมัติ การเบิกจ่ายเงินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคยดำรงตำแหน่งข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติเดิมเป็นผู้มีอำนาจรับรองการใช้สิทธิและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวต่อไป
       2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามบัญชีเทียบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการเบิก ดังนี้
       2.1 ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนในอันดับอันดับครูผู้ช่วย
            - ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 4 ของอันดับขึ้นไป 5 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 5
            - ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 3.5 ของอันดับ 4 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 4
            - ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นที่ 1 ของอันดับ 3 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 3 คศ.1
            - ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 3 ของอันดับขึ้นไป 6 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 6
            - ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นที่ 3 ของอันดับ 5 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 5
               คศ.2 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 7
               คศ.3 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 8
               คศ.4 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 9
               คศ.5
            - ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 4 ของอันดับขึ้นไป 11 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 11
            - ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นที่ 4 ของอันดับ 10 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 10

มติชน (คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ.)  29  พ.ค.  49
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 31660เขียนเมื่อ 29 พฤษภาคม 2006 11:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 23:17 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี