รายงานสดจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.น

 วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นอีกวาระหนึ่งที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ JJ มาติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ ของโรงพยาบาลทันตกรรม

ภาพที่ ๒ ท่านรองคณบดีฝ่ายคลินิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ กำลังกล่าวเปิดการ สัมมนา (คลิก ทีมผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.น)

ภาพที่ ๓ ชาวทันตแพทย์ ม.น รานงานตัวด้วยครับ จากท่าน "เสื้อสีเขียว.... คือ" คนไหน คือ Tom_Nu ครับ (คลิก)"

ภาพที่ ๔ นอกจากอาจารย์ ไพโรจน์ แล้ว ใครบ้างครับ

ทีมงานกำลังเตรียม AAR ครับ ภาพที่ ๓ และ ๔ ใครเป็นใคร ทีมงานชาว ม.น รายงานหน่อยครับ JJ ยังไม่รู้จักครับ

JJ