ใบมอบฉันทะ 
                                                                                                                                            ใบมอบฉันทะเลขที่................
                                                                                                                    เขียนที่............................................................
                                                                                              วันที่............. เดือน................................ พ.ศ. ......................
เรียน  ................................. 
                        ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง..........................................................................
กอง.................................................................... กรม.................................................จังหวัด.............................................
อยู่บ้านเลขที่.........................................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน................................................
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด............................................
ขอมอบฉันทะให้.............................................................................ตำแหน่ง.....................................................................
กอง.......................................................กรม...............................................................จังหวัด............................................
อยู่บ้านเลขที่.........................................ตรอก/ซอย......................................................ถนน..............................................
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต..................................................จังหวัด...........................................
เป็นผู้............................................ของข้าพเจ้า
บัตรผู้มอบฉันทะ                          ลงชื่อ...............................................................ผู้มอบฉันทะ
วันออกบัตร..................................................................
วันบัตรหมดอายุ...........................................................       
   ลงชื่อ..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
บัตรผู้รับมอบฉันทะ                                                            
                                             ลงชื่อ.............................................................พยาน
วันออกบัตร..................................................................                   (.........................................................)
วันบัตรหมดอายุ........................................................... 
                                                                                          ลงชื่อ...........................................................พยาน
                                                                                                   (........................................................)

 ใบมอบอำนาจ 

                                                                                                                                            ใบมอบอำนาจ เลขที่...............
                                                                                                                    เขียนที่............................................................
                                                                                              วันที่............. เดือน................................ พ.ศ. ......................
เรียน  ...............................
                        ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง..........................................................................
กอง.................................................................... กรม.................................................จังหวัด.............................................
อยู่บ้านเลขที่.........................................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน................................................
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด............................................
ขอมอบอำนาจให้.............................................................................ตำแหน่ง.....................................................................
กอง.......................................................กรม...............................................................จังหวัด............................................
อยู่บ้านเลขที่.........................................ตรอก/ซอย......................................................ถนน..............................................
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต..................................................จังหวัด...........................................
เป็นผู้...........................................ของข้าพเจ้า
บัตรผู้มอบอำนาจ      
                                     ลงชื่อ...............................................................ผู้มอบอำนาจ
วันออกบัตร..................................................................
วันบัตรหมดอายุ...........................................................      
         ลงชื่อ..............................................................ผู้รับมอบอำนาจ
บัตรผู้รับมอบอำนาจ                                                         (.........................................................)   
วันออกบัตร..................................................................                  
วันบัตรหมดอายุ...........................................................
                                                                                             ลงชื่อ...........................................................พยาน
                                                                                                        (........................................................)


  ลงชื่อ...........................................................พยาน
                                                                                                     
                                                     (........................................................)