ใบมอบฉันทะและใบมอบอำนาจ

ณฐมน
ตัวอย่าง ใบมอบฉันทะ/ใบมอบอำนาจ
ใบมอบฉันทะ 
                                                                                                                                            ใบมอบฉันทะเลขที่................
                                                                                                                    เขียนที่............................................................
                                                                                              วันที่............. เดือน................................ พ.ศ. ......................
เรียน  ................................. 
                        ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง..........................................................................
กอง.................................................................... กรม.................................................จังหวัด.............................................
อยู่บ้านเลขที่.........................................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน................................................
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด............................................
ขอมอบฉันทะให้.............................................................................ตำแหน่ง.....................................................................
กอง.......................................................กรม...............................................................จังหวัด............................................
อยู่บ้านเลขที่.........................................ตรอก/ซอย......................................................ถนน..............................................
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต..................................................จังหวัด...........................................
เป็นผู้............................................ของข้าพเจ้า
บัตรผู้มอบฉันทะ                          ลงชื่อ...............................................................ผู้มอบฉันทะ
วันออกบัตร..................................................................
วันบัตรหมดอายุ...........................................................       
   ลงชื่อ..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
บัตรผู้รับมอบฉันทะ                                                            
                                             ลงชื่อ.............................................................พยาน
วันออกบัตร..................................................................                   (.........................................................)
วันบัตรหมดอายุ........................................................... 
                                                                                          ลงชื่อ...........................................................พยาน
                                                                                                   (........................................................)

 ใบมอบอำนาจ 

                                                                                                                                            ใบมอบอำนาจ เลขที่...............
                                                                                                                    เขียนที่............................................................
                                                                                              วันที่............. เดือน................................ พ.ศ. ......................
เรียน  ...............................
                        ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง..........................................................................
กอง.................................................................... กรม.................................................จังหวัด.............................................
อยู่บ้านเลขที่.........................................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน................................................
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด............................................
ขอมอบอำนาจให้.............................................................................ตำแหน่ง.....................................................................
กอง.......................................................กรม...............................................................จังหวัด............................................
อยู่บ้านเลขที่.........................................ตรอก/ซอย......................................................ถนน..............................................
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต..................................................จังหวัด...........................................
เป็นผู้...........................................ของข้าพเจ้า
บัตรผู้มอบอำนาจ      
                                     ลงชื่อ...............................................................ผู้มอบอำนาจ
วันออกบัตร..................................................................
วันบัตรหมดอายุ...........................................................      
         ลงชื่อ..............................................................ผู้รับมอบอำนาจ
บัตรผู้รับมอบอำนาจ                                                         (.........................................................)   
วันออกบัตร..................................................................                  
วันบัตรหมดอายุ...........................................................
                                                                                             ลงชื่อ...........................................................พยาน
                                                                                                        (........................................................)


  ลงชื่อ...........................................................พยาน
                                                                                                     
                                                     (........................................................)
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมบันทึกของณฐมน แนวคำ ริมฝั่งพิึลิป

คำสำคัญ (Tags)#การใช้ใบมอบอำนาจและใบมอบฉันทะ

หมายเลขบันทึก: 315632, เขียน: 24 Nov 2009 @ 08:43 (), แก้ไข: 29 Aug 2014 @ 22:15 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)