ปัญหาคนไทยในอนาคตตามทัศนะ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี   ให้ไว้เมื่อ 4  ตุลาคม  2547 ได้แก่

การมองปัญหาแบบเชื่อมโยง และ มองแบบองค์รวม
การคิดเชิงระบบ  (system thinking)
การคิดนอกกรอบ (Think out of the box)
การทำงานเป็นทีม
ภาวะผู้นำ
ศักยภาพไม่เพียงพอรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

เราจะพัฒนาบัณฑิตเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวขั้นต้นได้อย่างไร?
ไว้จะมาต่อตอนต่อไปครับ...^_^