Contact

บอกความหมายของคำว่าเทคโนโลยี

  ความหมายของคำว่าเทคโนโลยี...  

คำว่าเทคโนโลยี  หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดทำข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ เทคโนโลยี จึงเป็นเป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าของสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เช่น ทรายหรือ ซิลิกอน เป็นสารที่พบทั่วไปตามชายหาด เมื่อนำมาสกัด และใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีกลายเป็นทรานซิสเตอร์ และ ไอซี ซึ่งไอซีเป็นอุปกรณ์ที่รวบรวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเข้าไว้ด้วยกัน เป็นชิพ (chip) ส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์

อ้างอิง : http://www.eppo.go.th/admin/kpr/report/eppo-doc/database.doc

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 31460, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (1)

ปฏิภาณ
IP: xxx.27.74.7
Written At 

ผมว่าการนำเสนอดีแล้วแต่วามีเนือหาไม่เพียงพอ       น่าจะมีเนือหามากกว่านี้อีกนะคับ