นายไม่เข้าท่าหรือว่าลูกน้องไม่เอาไหน


ผู้ใหญ่จูง เพื่อนฝูงประคอง ลูกน้องดัน

นายไม่เข้าท่าหรือว่าลูกน้องไม่เอาไหน

โดย  พรชัย  ภาพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓(ชุมชนบ้านคำแดง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑   

        ความสำเร็จขององค์กร เกิดจากการมีผู้บริหารที่มองกว้าง คิดไกล ใช้แรงจูงใจให้เพื่อนร่วมงาน ทำงานร่วมมือกันให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง

        ผู้เขียนได้อ่านหนังสือทำไมลูกน้องไม่ทำงาน
ของอาจารย์ปริญญา  ตันสกุล  ทำให้ต้องวิเคราะห์ตนเอง
ว่าเราเป็นสาเหตุที่ทำให้คนในองค์กร ขาดแรงจูงใจในการทำงานหรือไม่

       ท่านเคยได้ยินคำพูดที่ว่า นายถูกเสมอ  ถ้าสงสัย ก็บอกว่านายถูกเสมออีก
ถ้ายังสงสัยอีก ก็ให้บอกว่านายถูกเสมอ  ลูกน้องมักจะถูกนาย กล่าวหาว่า ถ้าทำงานช้า  ก็หาว่าบกพร่อง ถ้าบกพร่อง ก็หาว่าไร้ความสามารถ  จากมุมมองดังกล่าวจะชี้ให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมีความคิดคับแคบ เนื่องจากตัดตนเองออกไปจากระบบ ทั้งที่เป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ แท้จริงแล้วนอกจากสาเหตุเกิดจากลูกน้องแล้ว  เขาว่าผู้บริหารก็มีส่วนต่อการเป็นมูลเหตุให้ลูกน้องไม่ทำงาน 2 ประการ คือ

                      1. ผู้บริหารผิดพลาดและบกพร่อง ในหน้าที่ของตนเอง

                      2. ผู้บริหารล้มเหลวด้านการจัดการ

ลูกน้องเขาบอกว่าที่พวกเขาไม่ทำงานเพราะว่า

                      พวกเขาไม่เข้าใจว่า   ทำไมต้องทำงานนั้น

                      พวกเขาไม่รู้ว่า   จะทำงานนั้นอย่างไร

                      พวกเขาไม่รู้ว่า  อะไรคือสิ่งที่เขาต้องทำ

                      พวกเขาคิดว่า  วิธีของนายไม่ได้ผล

                      พวกเขาคิดว่า  วิธีของตนดีกว่า

                      พวกเขาคิดว่า  งานอื่นสำคัญกว่า

                      พวกเขาไม่มี   สิ่งจูงใจให้ทำงานนั้น

                      พวกเขาถูกบีบคั้น  ให้ทำงานที่เขาต้องทำนั้น

                      พวกเขาเห็นว่า  กติกาไม่ศักดิ์สิทธิ

                      พวกเขา  มีปัญหาส่วนตัว

                      พวกเขา  ทำงานนั้นไม่ได้

                      พวกเขาอยู่ภายใต้การจัดการที่บกพร่อง

ผู้บริหารต้องปรับพฤติกรรมการบริหารอย่างไร

        1. การมอบหมายงาน

           1.1 เมื่อมอบหมายงานหรือสั่งการใด ต้องบอกเหตุผลว่าทำไมต้องทำ

           1.2 เมื่อต้องการปรับปรุงงาน ต้องอธิบายปัญหาต่างๆ อย่างละเอียด บอกวัตถุประสงค์  ร่วมกับเขาอภิปรายรายละเอียดการแก้ปัญหา บอกความสำเร็จที่เราคาดหวัง พร้อมแนะนำ ถึงอุปสรรคล่วงหน้า

           1.3 เมื่อไม่มีใครอยากทำ กรณีเป็นงานที่ยากหรือเร่งด่วน ควรชี้ให้เขาเห็นผลระยะยาว ที่พวกเขาจะได้รับ จากการลงมือทำงานนั้น

         2.  การสอนงงาน  หัวใจสำคัญอันเป็นเป้าหมายของการสอนงานที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่เพียงสอนให้รู้และเข้าใจเท่านั้น แต่ต้องเน้นทักษะด้านการปฏิบัติจริง การสอนงานควรจะมีผู้ที่ชำนาญงาน สอนงานคนที่เข้าทำงานใหม่ จัดทำคู่มือการทำงาน เปิดโอกาสให้ได้ฝึกปฏิบัติจริง ทั้งยังต้องสร้างแบบทดสอบสำหรับคนทำงาน

         3. จัดลำดับความสำคัญของงาน งานใดต้องทำก่อน ต้องเริ่มลงมือทำเมื่อไหร่ ต้องเสร็จเมื่อใด ผลสำเร็จที่ต้องทำให้ได้ คือ อย่างไร ผู้บริหารต้องอธิบายงานแล้เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วม แทนการแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

        4.  ถ้าเป็นงานใหม่ที่เขาไม่เห็นด้วย จงให้พวกเขาแสดงความคิดเห็น ถ้าเขาบอกว่าไม่ได้ผล ให้ยอมรับพวกเขาก่อน แล้วจึงทำความเข้าใจ ในความคิดของเราภายหลัง เพื่อให้เกิดการยอมรับในสิ่งนั้น ก่อนที่จะให้เขาลงมือทำ หากพวกเขายังยืนยันเหมือนเดิม  จงให้พวกเขายอมปฏิบัติตามวิธีการของเราดู  จงยืนยันกับพวกเขาว่า เราเองพร้อมที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่  แต่เราต้องควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้พวกเขาเบี่ยงเบนหรือผิดเพี้ยนจากวิธีการของเรา

        5. การสร้างแรงจูงใจ จงให้รางวัลทันที่ ที่เขาแสดงพฤติกรรมการทำงานในแบบที่เราพอใจ เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่น โดยเขาไม่คาดหวังหรือรู้มาก่อนล่วงหน้า การตำหนิต้องชมเชยเขาก่อน แล้วเสนอแนะการททำงานให้แก้ไข เมื่อเขาพัฒนางานได้ตามที่เราแนะนำก็จงอย่ารีรอที่จะชมเชยเขาเช่นกัน

        6. แสดงออกถึงความเป็นมิตร ดังนี้

            (1) รู้จักขอร้องแทนการออกคำสั่ง

            (2) รู้จักขอบคุณเมื่อพวกเขาทำงานสำเร็จ

            (3) รู้จักมองหน้าพวกเขา เมื่อเขากำลังพูดกับเรา ด้วยสีหน้ายินดีและสนใจเสมอ

            (4) ทักทายพวกเขาก่อนเสมอทุกครั้งที่พบหน้า ก่อนการสั่งงานหรือการมอบหมายงานให้เขาทำ

             (5) รู้จักรักษาเวลาที่นัดหมายพวกเขา ไม่ปล่อยให้พวกเขาต้องคอยนาน

             (6) รู้จักปฏิบัติต่อลูกน้องที่เข้าพบในห้องทำงาน ให้เหมือนการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียน จงอย่าปล่อยให้เขารอคอยนานๆ หรือพูดคุยความยุ่งเหยิงในหัวสมองของเรา แทนที่จะได้สนทนากับเราจริงๆ โดยให้ขอให้เขาคอยให้เรา ทำงานที่ค้างอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปจนเสร็จเสียก่อน

              (7) จงรู้จักกล่าวคำขอโทษพวกเขาเมื่อเราสาย หรือขัดจังหวะการทำงานของพวกเขา

              (8) รู้จักให้เกียรติและรักษาเวลาของพวกเขาในระหว่างการประชุม โดยไม่รับโทรศัพท์ที่ไม่จำเป็นที่ทำให้เสียเวลา

              (9) รู้จักเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นในการประชุมบ้าง และไม่ขัดคอเขาในขณะที่กำลังพูด

              (10) รู้จักควบคุมอารมณ์ขยะของตน ไม่พูดจาเกรี้ยว กราด เสียงดัง และใช้วาจาหยาบคายต่อลูกน้อง

              (11) รู้จักวิจารณ์ลูกน้องด้วยคำพูดที่เหมาะสม ไม่ใช้คำพูดเย้ยหยันหรือถากถางใด ๆ

              (12) รู้จักสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้ตนเอง ในการประชุมกับพวกเขา โดยไม่ดื่มกินไปประชุมไป นอกจากยินยอม

                                               

                ทุกคนล้วนมีความสำคัญ มาช่วยกันสร้างสรรค์งาน

                ผู้ใหญ่จูง  เพื่อนฝูงประคอง  ลูกน้องดัน

                ใครที่บ่นให้ผู้บริหาร ถ้าได้อ่านคงมีความสุข

                คุณคือคนสำคัญ  ที่ฉันหวังพึงพา

 

เอกสารอ้างอิง

                     ปริญญา  ตันสกุล  ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน. กรุงเทพฯ : โกลเด้นไทม์พริ้นติ้ง, 2542

                     

หมายเลขบันทึก: 314506เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2009 22:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (67)

สวัสดีคะ

แวะมาเรียนรู้กลยุทธ์

การทำงานคะ

อาจารย์ครับ

ผมเคยทำงานในองค์กรที่เจ้านายปฏิบัติตรงข้ามกับสิ่งที่อาจารย์กล่าวถึง

มีเจ้านายจำนวนมากครับในสังคมไทยที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ด้วยความมิชอบ

เรา (รวมทั้งผม) จึงได้เจ้านายเฮงซวยและซังกะบ้วย...

โรงเรียนอาจารย์โชคดีนะครับ ที่ได้เจ้านายดี

แวะมาเยี่ยมและทักทายอาจารย์ครับ

สวัสดีค่ะ ผอ.

*** สิ่งที่ลูกน้องเสียขวัญมากที่สุด คือ ผู้บริหารล้มเหลวด้านการจัดการ

*** น่ากลัวจริงๆ ค่ะ เคยพบเห็นมาแล้ว

*** ติดตามบันทึกดีๆ ของผอ.อยู่นะคะ

*** ขอบคุณค่ะ

มาชม

เห็นเป็นข้อคิดดีมีสาระน่าสนใจนะครับผม...

สวัสดีค่ะ

ท่าน ผอ. เป็นผู้บริหารที่น่าเคารพชื่นชมมากดูจาก ท่านแสวงหาความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีมอยู่เสมอ

อยากเป็นบุคลากรในองค์กรท่านจังเลยนะคะ รับครูสุขศึกษามั๊ยค้า พยาบาลขอสมัครงานด้วยคนค่ะ

สวัสดีค่ะ...ท่าน ผอ. P พรชัย

ทุกองค์กร...

           ทุกคนล้วนมีความสำคัญ มาช่วยกันสร้างสรรค์งาน

                ผู้ใหญ่จูง  เพื่อนฝูงประคอง  ลูกน้องดัน

                คุณคือคนสำคัญ  ที่ฉันหวังพึ่งพา

น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัยค่ะท่าน

สวัสดีค่ะ

           งดงามในความหมายจริง ๆ ค่ะ

           กระเทาะถึงแก่นทั้ง แก่นผู้บริหาร และ  ลูกน้อง

           บทสรุปคมมาก ๆ ค่ะ จบแล้วยังต้องคลิ๊กกลับไปอ่านอีกรอบ

           อยากเอาไปฝากผู้บริหารจังเลยค่ะ  โดยเฉพาะ 4 ข้อนี้ค่ะ

            (1) รู้จักขอร้องแทนการออกคำสั่ง

             (2) รู้จักขอบคุณเมื่อพวกเขาทำงานสำเร็จ

           (10) รู้จักควบคุมอารมณ์ขยะของตน ไม่พูดจาเกรี้ยว กราด เสียงดัง และใช้วาจาหยาบคายต่อลูกน้อง

           (11) รู้จักวิจารณ์ลูกน้องด้วยคำพูดที่เหมาะสม ไม่ใช้คำพูดเย้ยหยันหรือถากถางใด ๆ

                ขอบพระคุณค่ะ

                           

 

อยากได้พระคุณ

มากกว่าพระเดชค่ะ


 

ที่โรงเรียนของฉันเคยอยู่  ผู้บริหารเป็นผู้ป่วยทางจิต  พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย  เอาแต่ใจ อายุก็ ๕๐ กว่า ๆ ชอบแต่งตัวโก้ ๆ พูดคำคมอ้อมค้อม ไม่ตรงไปตรงมา  ชอบไปแย่งงานของครูทำ ชอบต้อนครูหรือเด็ก ๆให้จนมุม  ทั้ง ๆที่รู้จริงบ้างไม่จริงบ้าง  อคติกับครูและเด็กนักเรียน

อีกอย่างหนึ่งก็บ้ากระดาษ  ไม่มีกลวิธีที่จะแก้ไขให้มันดีขึ้น  แต่มักจะใช้วิธีเพื่อหาทางเล่นงาน  งมงายในเรื่องเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่หรือไสยศาสตร์  ติต่างว่าข้ารู้ข้าเห็น  เป็นผู้หยั่งรู้

แต่ในความเป็นจริงมีเมียน้อยในโรงเรียน ทุกโรงที่ไปอยู่ ทุกวันนี้เมียน้อยไม่ต้องสอนนั่งอยู่แต่หน้าห้องอย่างเดียว ท่านคะ ท่านขา ก็จบไปวัน ๆ ชอบลงโทษนักเรียนรุนแรงจนนักเรียนออกกลางคันไปก็หลายคน ทุกวันนี้ก็เหมือนเดิม

 • สวัสดีค่ะ อาจารย์
 • ความดี คือ อะไร.....? เอาเป็นว่า ความดีคือสิ่งที่คนดีทำ และเป็นสิ่งที่คนเลวไม่ทำ ก็แล้วกัน     ดังบทกลอนที่ว่า...
            อยากได้ดี ไม่ทำดี นั่นมีมาก
               ดีแต่อยาก ไม่ยอมทำ น่าขำหนอ
                   อยากได้ดี ไม่ทำดี มีแต่รอ
                         ดีแต่ขอ รอแต่ดี เดี๋ยวค่อยทำ..ฯ
 • ขอบคุณนะค่ะ กลับไปทำความดีต่อดีกว่า....ค่ะ

สวัสดีค่ะ...ท่าน ผอ.พรชัย...

เป็นเพราะผู้บริหารไม่เข้าใจบทบาท ลูกน้องไม่รู้จักหน้าที่ไงค่ะ...

และก็ไม่พูดคุยกัน ไม่ปรึกษาหารือกันไง มันถึงป่วนนนนนน.....

 

 

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักทายวันนี้สองรอบเลยค่ะ
 • อาจารย์ค่ะบุษราแวะไปคอมเม้นท์งานในไฟล์อัลบั้มของอาจารย์ phapuni.jpg ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

เรียนท่านผอ.

สบายดีนะคะ นายคนใหม่ล่าสุดเค้าแสนดี๊ ดี จนเราเองซะอีกที่รู้สึกแปลกๆ

ถ้าหัวงูส่าย หางก็จะกระดิก ค่ะ ...  ขอบคุณค่ะ

 

เรียนท่านผอ.

สบายดีนะคะ นายคนใหม่ล่าสุดเค้าแสนดี๊ ดี จนเราเองซะอีกที่รู้สึกแปลกๆ

ถ้าหัวงูส่าย หางก็จะกระดิก ค่ะ ...  ขอบคุณค่ะ

 

หวัดดีคับ คุณลุง ผอ.พรชัย

กู๊ดดี้แวะมาเยี่ยม และมาอ่านเรื่องราวด้วยคับ..

คนเราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากขาดทีมที่ดีคับ..หันหน้าเข้าหากัน ปรึกษาซึ่งกันและกัน ดีที่สุด..

แต่ชีวิตจริง มันไม่เป็นอย่างงั้นน่ะสิ..

เรียนคุณ ปิตานามาจิตต์

ขอบคุณครับ ลองเอาไปใช้ดูครับ ผมนำมาใช้แล้ว วันนี้ไปประชุมเครือข่าย กลับมาสายนิดหน่อย

ขอโทษเขาที่ทำให้รอประชุมที่โรงเรียน บรรยาศการประชุมดีขึ้นมากเลยครับ

เรียน คุณหนานเกียรติ

เราคงเลือนายไม่ได้ นายก็เลือกเราไม่ได้

ต้องเรียนรู้วิธีการทำงานของแต่ละคนครับ

ขอบคุณที่บอกข้อมูลผู้บริหารให้ทราบครับ ก็จะเก็บเอาไปปรับตัวเอง

เรียนคุณ กิติยา เตชวรรณวุฒิ

ขอบคุณที่ให้ข้อมูลในการบริหารงานครับ

การบริหารไม่มีสูตรสำเร็จ ตายตัว การจัดการในทฏษฎี เป็นศาสตร์ การนำทฤษฎีไปใช้เป็นศิลป์ ครับ

เรียน ดร ยูมิ

ขอบคุณครับที่มาทักทาย ท่านคงมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารมาก จึงดูเหมือนเรื่องธรรมดา

อีกอย่างที่มีอิสระทางวิชาการ จึงไม่กระทบจากการบริหาร

เรียน คุณ Supalak

ขอบคุณครับที่สนใจงานบริหารครับ อยากได้คุณหมอไปส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียน ตามโครงการ 6 อ.

ไม่ไกลคงได้ขอความกรุณาจากคุณหมอครับ

เรียน คุณครูอิ๊ด

ขอบคุณครับ ทุกคนพึ่งพากัน ดังน้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า คงมีความสุขดี

เรียน คุณครูอิงจันทร์

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ จนต้องอ่านซ้ำสอง

ถ้าเป็นไปได้อยากเห็นท่านนำไปเขียนเป็นบทกวี คงจะดีครับ

เรียน คุณครู ป.1

ผู้บริหารต้องมีพระเดช พระคุณ แต่ใช้พระคุณมากๆ

เรียน คุณพาณี(บำนาญ)

ขอบคุณครับที่มาให้ข้อมูลการบริหารของผู้บริหารครับ

เรียน น้องบุษรา

เอาความดีเป็นแกนกลางทางชีวิต

เอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผล

ขอบคุณสาวน้อยคนเก่งที่มาแนะนำ

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว

เรียนคุณ poo

ดีใจด้วยครับ ที่มีนายดี๊ ดี (แสดงว่าดี สะมาก ก๊าก)

ขอบคุณครับ มีข้อมูลดี ๆ ก็บอกบ้างครับ จะได้พัฒนาตนเอง

เรียน อาจารย์ บุษยมาศ

ต่างคนต่างรู้หน้าที่ ปัญหาไม่มี มีแต่ความสุขครับ

เรียน หลาน Goody

คนคนเดี่ยวคงสำเร็จยาก ทีมสิสำคัญกว่า มีพลังในการสร้างสรรค์

ขอบคุณครับ ขอให้หล่อเพิ่มขึ้นนะครับ

 • สวัสดีค่ะ
 • สำหรับวันนี้เป็นพิเศษ 3 รอบเลยค่ะอาจารย์ บุษราตามมาแก้ข่าวค่ะ "เพิ่งเปิดดูไฟล์อัมบั้ม" ทุกวันนี้บุษรายังเป็นโสด "เพราะไม่มีใครมอง"
 • ตอนนี้บุษรายังต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกัน "มีเพื่อน ๆ ชอบแซว ว่าทำไมครองตัวเป็นโสดนานนัก ขนาดคนที่พิการยังมีคู่เลย  (คิดหนักเลยเรา...)
 • สรุปได้ใจความว่าคงเป็นเพราะบุษราดีไม่พอมากกว่า "ไม่เป็นไรบุษราจองคานทองนิเวศไว้แล้วค่ะ  (555)
 • สวัสดีค่ะ
 • ภาษาอิสานเพราะมาก ๆ แต่บุษราพูดไม่เป็น ฟังออกเป็นบางคำค่ะ
 • โชคยังดีที่มีล่ามแปลข้อความให้ด้วยไม่งั้นบุษราต้องเสียค่ารถเพื่อไปถามคำแปลถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) แน่ ๆ (ฮ่า ฮ่า ฮ่า)
 • คนเกิดมาอาภัพก็ต้องยอมรับกับคานสีทองหมอง ๆ เด้ออ้าย....
 • ขอบคุณค่ะ

ผมเคยเป็นทั้งนาย เป็นทั้งลูกน้องครับ ผมมีความคิดเห็นอย่างนี้ครับ (อาจจะมีมุมมองที่ต่างไปบ้าง)

* ผมว่าที่ลูกน้องไม่ทำงาน ส่วนหนึ่งมาจากตัวเขาเองด้วยครับ ทีนี้พอไม่มีผลงาน เขาก็มักจะโทษโน่นโทษนี่ไปครับ จะไม่ยอมโทษตัวเอง อย่างน้อยก็โทษผู้บริหารเอาไว้ก่อน

* จากการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและปัญหาในการทำงานของครูอำเภอหนึ่ง ที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์นักเรียนต่ำ ว่ามาจากเหตุอย่างนี้ครับ

- ผู้บริหาร บริหารงานไม่เป็น

- ขาดงบประมาณ

- เด็กหัวสมองไม่ดี

* ผมมองอย่างนี้ครับว่า

- ถ้าลูกน้องดี ขยัน ได้นายแบบใหน เขาก็ยังคงขยันครับ ถึงแม้นายจะไม่ดี เขาก็ขยัน

- ถ้าลูกน้องขี้เกียจ ได้นายดีแค่ใหน เขาก็ยังคงขี้เกียจครับ จะจูงใจอย่างไร ก็ไม่สนครับ

ทฤษฎีของผม อาจจะไม่เหมือนใครครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นมุมมองส่วนตัวของผมเองครับ เป็นความคิดเห็น ไม่ใช่ความจริง ดังนั้น จึงอาจผิดก็ได้ครับ

 • ความสำเร็จขององค์กรเกิดจากเจ้านายและลูกน้อง
  ที่ต่างเข้าใจกันและกัน  มีความศรัทธาต่อกัน
  มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ....และอื่น ๆ อีกมากมายดังท่านกล่าว
 • ขอบพระคุณข้อคิดดี ๆ ที่อยากให้ผู้บริหารทุกคนได้อ่านค่ะ

เรียนท่าน Smmall Man

คนเกียจคร้านต้องคอยกวกขัน คนขยันต้องหมั่นเติมน้ำเติมปุ๋ย

คนในองค์กร มีทั้งฉลาดและขยัน(ผู้บริหารอย่างไรเขาก็ทำ) ฉลาดไม่ขยัน(ผู้บริหารต้องนำเอาความฉลาดเขามาใช้ครับ)

ไม่ฉลาดแต่ขยัน(อันตราย หากปล่อยให้ทำโดยไม่รู้ ต้องพัฒนาเขา) ส่วนไม่ฉลาดและไม่ขยัน(ต้องพัฒนามากขึ้น)

ความคิดท่านก็ถูกครับ ผู้บริหารเก่งขนาดไหนถ้าเขาไม่ทำ ก็เป็นความโชคร้ายขององค์กรครับ

การเอาความเป็นส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับงาน จึงเป็นเหตุให้ไม่ทำงานด้วยเหมือนกันครับ

ขอบคุณท่านรองด้วยครับ ที่ฟันธง อย่างตรงไปตรงมาครับ

รับฟังและเปลี่นเรียนรู้

สวัสดีคะ ท่าน ผอ.

 • ดิฉันแวะมาเยี่ยมขอบคุณ ท่านผอ.
 • ทีท่านให้เกียรติ  แวะไปเยี่ยมทักทาย
 • ถ้าหากโชคดี อาจจะได้เจอกันที่อุบลนะคะ
 • สวัสดีคะ
 • หนาวแล้วระวังสุขภาพด้วยนะคะ
 • ระลึกถึงเสมอ

สวัสดีค่ะ ท่านผอ.

ระลึกถึงค่ะ อากาศเย็นลงแล้ว ดีจังเลยค่ะ เห็นคนก่อไฟ ผิงไฟแล้ว คิดฮอดบ้านเฮา

เห็นใจผู้บริหารค่ะ บางที่บริหารงานเก่ง

แต่มีลูกน้องไม่เอาไหน..ก็ไม่รู้จะโทษใคร

แต่บางที่ลูกน้องเก่ง แต่ผู้บริหาร กั๊กไว้ก็มีนะคะ

 

 

 สวัสดี  ท่านอ้าย  เห็นใจทั้งสองฝ่าย

        น้องเป็นคนหัวอ่อน  ไม่ค่อยมีปัญหากับนายหรอก

ทำงานตามหน้าที่  มีน้ำใจ  ใครใช้ก็ทำ

โดนด่าบ้างก็ยอม  ถ้าทนไม่ได้ก็เอาคืน  (พูดเล่นค่ะ)

หนาวแล้วเด้อทางเมือง  กา-สินธุ์

       

เรียน คุณครูอ้วน

ขอให้โชคดีได้ไปอุบล ถ้าคงผ่านโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 ผมยินดีต้อนรับ

ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครับ

เรียนคุณครู Mena

ขอบคุณครับที่เป็นห่วงสุขภาพ หนาวแล้วอย่าลืมใส่เสื้อหนาๆ นะครับ

เรียน คุณแดง

ขอบคุณที่นำเอาความหลังมาเล่าให้ฟัง บรรยากาศการผิงไฟ จี่ข้าวจี่ แบ่งกัน มันเป็นเสน่ห์ของฤดูหนาว

นาจิตตังเกี่ยวกับลูกน้องกับนาย คงทำให้ถูกใจทุกคนได้ยาก ขอเพียงส่วนใหญ่รับได้ก็น่าจะราบรื่น

เรียน คุณครูวิไล

อย่าทะเลาะกับนายเลย เขาว่าฉิบหายที่สุด

นายก็เหมือนกัน ทะเลาะกับลูกน้อง มัวหมองที่สุด

ช่วยช่วยกันทำมาหากินดีกว่า อ้ายว่า ซั่นดอกว๋า

 • สวัสดีค่ะท่านผอ.
 • สมกับเป็นผอ.ยุคใหม่
 • เข้าอกเข้าใจลูกน้อง
 • เป็นอย่างนี้ลูกน้องคงรักแน่ๆ
 • บริหารงานโดยใช้พระคุณ  มากกว่าใช้พระเดช หายากจัง
 • ขอร่วมแสดงความชื่นชมด้วยคน//

 

                      ประโยคเด็ด - Hi5 กราฟฟิคสำหรับคอมเมนต์ 

เรียนคุณ กานต์

ขอบคุณในคำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโธ

จะไม่โกรธ จะเมตตาเขาครับ

ทุกคนสำคัญต่อองค์กร

แต่ผู้นำ  ต้อทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนค่ะ

ขอบคุณ คุณมนัญญา

จริงอย่างคุณว่านั่นแหละครับ การเป็นแบบอย่างนั้นยากพอดู

เพราะคนทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ก็คงเอาแกนตรงกลางที่สังคมรับได้ครับ

เป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากนะคะ..องค์ประกอบการทำงานที่จะสำเร็จด้วยดีอย่างหนึ่งก็คือ บุคคลทุกระดับต่างต้องได้ทั้งเนื้องานและน้ำใจไมตรีต่อกันนะคะ...

เรียนท่านอาจารย์ เดี๋ยวเป็นลูกน้องเต็มตัว รู้สึกห่างไกลจากนายครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์

คนฉลาดและขยัน ก็อยากได้หัวหน้าแบบอาจารย์

เห็นด้วยกับ คุณ Small man อย่างยิ่งค่ะ  ในฐานะที่เป็นลูกน้อง  ที่คุณ small man กล่าวว่า

   -ถ้าลูกน้องดี ขยัน ได้นายแบบใหน เขาก็ยังคงขยันครับ ถึงแม้นายจะไม่ดี เขาก็ขยัน

   -ถ้าลูกน้องขี้เกียจ ได้นายดีแค่ใหน เขาก็ยังคงขี้เกียจครับ จะจูงใจอย่างไร ก็ไม่สนครับ 

ขอบคุณความรู้ของอาจารย์ที่นำมาบอกต่อค่ะ

มาชม

พร้อมกับสายฝนที่ตกหนักในเมืองหาดใหญ่...หนาว ๆ ...

เรียน คุณนงนาท

ขอบคุณครับ ชอบคำว่าเนื้องานและน้ำใจ เป็นยอดปรารถนาของคนทำงานทั้งนายและลูกน้อง

เรียน คุณ JJ

ขอบคุณครับที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น

เขาบอกว่านายอยู่ใกล้ก็แผดร้อน ห่างไกลก็เหน็บหนาว

เรียน คุณ Masha

ขอบคุณครับ ท่าน Small man ท่านบริหารงานมีประสบการณ์มาก ผมก็เห็นด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านอ.พรชัย

หากทั้งคนที่เป็นนายและลูกน้อง เข้าใจและทำตามบทบาทหน้าที่ของตนด้วยใจแล้ว...

ปัญหาจะน้อยลงไปเกินกว่า 60 % ...

และผู้ใหญ่จะเป็นตัวแบบ ผลักดันในเด็ก ๆ ทำตามค่ะ

ดังนั้น คำพูดที่สวยหรูจึงไม่สำคัญเท่า...พฤติกรรม ของคน ๆ นั้น

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

เรียน ดร ยูมิ

ขอบคุณครับ ดูแลสุขภาพด้วยครับ ฝนจะนำมา

ผมเชื่อว่าท่านชอบเสียงสายฝนที่เย็นฉ่ำ

สวัสดีค่ะ ท่านผอ.

 • หามานานแล้วค่ะผอ.แบบนี้
 • ถ้าอยู่ สพท.กส. 2   ด้วยกันจะย้ายไปเป็นลูกน้องเลยค่ะ
 • อีหลี......บ่ตั๋ว

สวัสดีค่ะ ท่านพรชัย

 • หากนายและลูกน้องต่างได้พิจารณาบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็นของตนเอง
 • พิจารณาตนก่อนจะตัดสินการกระทำผู้อื่น โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 • ให้เกียรติกันและกัน.. ตราบนั้นทั้งองค์กรก็จักได้พัฒนาเป็นองค์กรชั้นแนวหน้า
 • เป็นตัวแบบให้กับองค์กรอื่นๆได้อีกด้วยค่ะ...

เรียน คุณครูอ้วน

ขอบคุณครับที่มาทักทาย ผู้บริหารส่วนใหญ่ก็จะเสมอตัวครับ ไม่ดีเกินไป ไม่เลวทั้งหมด

ผมต้องขอบคุณครู ที่ร่วมงานกันจนก้าวถึงเป้าหมาย เอาใจเขามาใส่ใจเรา

ผู้บริหารเป็นสมอง หรือเป็นล้อหน้านำทาง ครูเป็นผู้ขับเคลื่อน ที่เป็นล้อหลังอันทรงพลังครับ

เรียนคุณครูแป๋ม

บทบาทหน้าที่ ตามคุณครูแป๋มว่านั่นแหละ ที่ทำให้คนไม่ทราบว่าตนเป็นอะไร ทำอะไร

แล้วแสดงบทบาทอื่นที่ไม่ใช่ของตน จึงเกิดปัญหาตามมา

ระดับ ดร แนะนำก็เป็นประโยชน์ครับ

การให้เกียรติ ให้โอกาส ให้อภัย ให้ใจแก่กัน จะเป็นพลังขับเคลื่อนไปพร้อมกันครับ

ขอบคุณในคำแนะนำครับ

สวัสดีค่ะท่านผอ.มาเรียนรู้การเป็นนายและเป็นลูกน้องค่ะ

 • ใช่ไหมคะการจะมีนายดีหรือจะได้ลูกน้องดี...บางทีต้องมีวาสนา...?
 • ใช่ไหมคะนายที่ดีต้องสร้างและส่งลูกน้องให้ดีและเก่งได้?
 • ใช่ไหมคะลูกน้องเก่งหาง่ายลูกน้องขยันดีหายาก?อิอิ

        ขอบคุณท่านมากนะคะอย่าลืมแวะไปฟังครูลำที่นี่เลย...

        http://gotoknow.org/blog/keetawannakadee/241969

ครูที่ดีถ้าทำไปแต่ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญจะมั่วทำไปใย..กำลังใจไม่มางานไม่เดิน..เพราะหมดแรงใจ..ถอดใจนะคะ

ขอบคุณครูจอมใจ

ตามไปอ่านกลอนลำแล้วครับ คนอะไรเก่งจัง

เรียน คุณครูRinda

ขอบคุณครับ อยากให้ท่ายอยู่ในกลุ่ม ฉลาดและขยันครับ นายจะเป็นอย่างไร ช่างเขา เด็กของเราได้ดี ก็สุขแล้ว

มาชม

ขณะฝนตกลงมาอย่างหนักในเมืองหาดใหญ่ครับ...

สวัสดีค่ะ อ.พรชัย

หนูเข้าไป ลปรร.ที่ บันทึก 5ส.มาแล้วนะคะ

ขอบคุณสำหรับบทความดี ๆ ค่ะ

เรียนคุณน้ำชา

ขอบคุณที่ไปแนะนำกิจกรรม 5 ส.ครับ

แวะมาทักทายค่ะ เคยทำงานกับเจ้านายคนเก่าวัยใกล้เกษียณเราคิดว่าท่านไม่ค่อยรู้เรื่องแต่จริงจัง ทุกอย่างลูกน้องต้องทำเอง พอได้นายคนใหม่มาดูจริงจัง(มาก) ปากพูดว่าทำงานแบบกระจายอำนาจ แต่การกระทำกล้บเป็นแบบข้าทำเองหมดจนงานสะดุด งานล่าช้าเพราะข้าขอทำ ขอรับ ขอส่งงานคนเดียว เหนื่อยค่ะ สรุปคือ  ผู้บริหารล้มเหลวด้านการจัดการ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท