ในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ที่จะถึงนี้ ตัวแทนคนพิการทุกประเภท จากแต่ละอำเภอทั้ง 10 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ จะมานัดประชุมกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสุขภาพคนพิการ (ทุกประเภท) จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2549 ซึ่งให้การสนับสนุนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง ในการจัดเวทีให้คนพิการทุกประเภทได้มารวมตัวกันเพื่อพัฒนาสุขภาพ และก่อตัวเป็นสภาคนพิการทุกประเภทในการดำเนินการเพื่อช่วยกันสร้างสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพให้แก่เครือข่ายตนเองด้วยแนวคิดพึ่งตนเองต่อไปในอนาคตได้

     สำหรับวัตถุประสงค์หลัก ๆ ตามโครงการฯ คือ
          1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการสร้างสุขภาพ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพได้มากขึ้น
          2. เพื่อพัฒนาระบบโดยสามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน การติดตามผู้พิการให้เข้าถึงบริการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพได้มากขึ้น
          3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดสภาคนพิการทุกประเภทในจังหวัดพัทลุง

     โดยมีเป้าหมายผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือจะได้คณะกรรมการ (ชั่วคราว) สภาคนพิการ (ทุกประเภท) จังหวัดพัทลุง 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ในรุ่งบุกเบิก และต่อไปคาดหวังไว้ว่าคนพิการในแต่ละประเภทในจังหวัดพัทลุงสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างสุขภาพ และสนับสนุนกันและกันในการฟื้นฟูสภาพได้ด้วยตนเอง โดยเคลื่อนผ่านในลักษณะของสภาคนพิการทุกประเภท

     สำหรับกำหนดการคร่าว ๆ ของการพบกันมีดังนี้ (ดำเนินการโดยตัวแทนคนพิการเองในแต่ละกิจกรรม)
           เวลา             กิจกรรม
   08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน
   08.30 – 09.30 น.  พิธีเปิดและกล่าวแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทนฯ
   09.30 – 10.30 น.  ดำเนินการอภิปราย “คนพิการจะร่วมกันสร้างสุขภาพกันได้อย่างไร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง” โดย พมจ.พัทลุง, นพ.สสจ.พัทลุง และนายกเหล่ากาชาด จ.พัทลุง
   10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
   10.45 – 12.00 น.  นำเสวนา เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพของคนพิการ ในลักษณะสภาคนพิการจังหวัดพัทลุง ช่วงที่ 1 โดยนายช่วง เรืองจันทร์  นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง
   12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
   13.00 – 15.00 น.  นำเสวนา เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพของคนพิการ ในลักษณะสภาคนพิการจังหวัดพัทลุง ช่วงที่ 2 โดยนายช่วง เรืองจันทร์  นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง
   15.00 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
   15.15 – 16.00 น.  นำเสวนา เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพของคนพิการ ในลักษณะสภาคนพิการจังหวัดพัทลุง ช่วงที่ 3 โดยนายช่วง เรืองจันทร์  นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง
   16.00 – 16.30 น.  พิธีปิดการประชุม โดยประธาน (ชั่วคราว) สภาคนพิการจังหวัดพัทลุง