ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร

ใครอยากรู้บ้างว่า..ข้อมูลและสารสนเทศ..ไม่เหมือนกันยังไง
 

          ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่มีอยู่หรือได้มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้จัดการเปลี่ยนแปลงใด ๆซึ่งอาจจะเป็นเครื่องหมาย ตัวเลข(ข้อมูลเชิงปริมาณ) ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ใด ๆ(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ก็ได้หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น   บุคคล   สิ่งของ  สถานที่  ฯลฯ     ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล  เป็นข้อมูลที่ไม่ได้จัดการเปลี่ยนแปลงใด อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข วันเวลาและรูปภาพตามที่กล่าวไว้แล้ว

          สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ตัวอย่าง คะแนนเฉลี่ย รายได้เฉลี่ย เป็นต้น เป็นผลของการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และแปลผลข้อมูลพื้นฐานภายในระบบสารสนเทศซึ่งข้อมูลพื้นฐานนั้นมีคุณค่าจำกัดจนกว่าจะได้มีการนำไปวิเคราะห์และแปลผลเพื่อการนำไปใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Wilaiphornความเห็น (0)