งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนคินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดวิชาการบ่ายวันจันทร์ เรื่องการเขียนหนังสือราชการ  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าฟังมากกว่าร้อยคน

วิทยากรโดย ท่านผศ. วิไลวรรณ สมโสภณ อาจารย์จบอักษร จุฬา เคยเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มข. ท่านเกษียณเมื่อปี 2550 อาจารย์มาบอกเทคนิคการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง  ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด เลี่ยงการใช้เครื่องหมาย คอมมา (,) เพราะเป็นเครื่องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ใช้ได้เฉพาะ ยัติภัง (-) เช่น พฤศจิกายน – ธันวาคม เป็นต้น และมีตัวอย่างมากมายที่เขียนไม่ค่อยถูกต้อง ผู้ฟังขำกลิ้ง มาให้ดู ได้ประโยชน์มากค่ะ

หลัก 12 ประการในการเขียน

 • ถูกต้อง                   ถูกแบบ ถูกไวยากรณ์ ถูกตามความนิยม

 • ชัดเจน                   เนื้อหา

 • ลำดับความดี          ลำดับเรื่องตามความสำคัญ และเหมาะสม       

 • เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

 • สุภาพ

 • บรรลุวัตถุประสงค์

 • ได้สาระสมบูรณ์   สาระสมบูรณ์ เหตุแห่งการเขียนและวัตถุประสงค์

 • กะทัดรัด             สั้น ไม่ฟุ่มเฟือย

 • เป็นเอกภาพ        เรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียว  

 • ตรงประเด็นเน้นจุด                      

 • ลื่น

 • เป็นผลดี

 Dsc04793

เช่น อันนี้ก็ลืมย่อหน้าสุดท้าย อาจารย์เลยเติมให้

เป็นหลักฐานของทางราชการที่ดูย้อนหลังได้

 

 เกศนี บันทึก NOV 16, 2009..3:17