ความหมายเทคโนโลยี

สั้นๆได้ใจความ คือ การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติกฏเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
            พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้นิยามคำนี้ว่า เทคโนโลยี น. วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และอุตสาหกรรม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้าง และการใช้สิ่งของ กระบวนการ หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มีในธรรมชาตินั่นเอง
ความหมายเทคโนโลยี
         เทคโน    หมายถึง  วิธีการ โลยี  หมายถึง วิทยา หรือวิชาความรู้ 
         เทคโนโลยี    หมายถึง  การนำเอาแนวคิด หลักการ  เทคนิค  ความรู้  และระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่มา http://freehost19.websamba.com/sobbanju/media/media3.htm
วันที่ 27/05/49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชนกนาถ พุฒเมืองความเห็น (7)

พาร์ค จังซู
IP: xxx.143.141.3
เขียนเมื่อ 
อันยองฮเซโญรักลีทึกมากๆๆๆๆๆเลยคะคนแรกรึเปล่าที่แสดงความคิดเห็นคะ
ลีทึก
IP: xxx.143.141.3
เขียนเมื่อ 
superjunior
tanakit
IP: xxx.172.165.52
เขียนเมื่อ 
yagooza
IP: xxx.7.154.242
เขียนเมื่อ 

DDDD :)

ฟหกหฟก
IP: xxx.25.79.111
เขียนเมื่อ 

ร่้่าิีเัเิทืาส่ทนา่สทน่รนสวทนยตาิัินรี5555555555555555บักคุสน จากกุ f4

คนไร้เงา

เกริกพล เผียนอก
IP: xxx.172.217.178
เขียนเมื่อ 

เด้กน.พ.ว

เกริกพล เผีนอก
IP: xxx.172.217.178
เขียนเมื่อ 

เด็ก ไน N.P.W