1.ประวัติความเป็นมา    อำเภอสวีเป็นเมืองเก่าแก่ตามประวัติศาสตร์อำเภอนี้ตั้งอยู่ภาคใต้
       ทางฝั่งตะวันออก ของประเทศไทย  เมืองสวี ตั้งอยู่ริมคลองสวี  ต่อมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน  2440        ได้ตั้งที่ทำการอำเภอสวีครั้งแรกในหมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์โดยใช้บ้านพักของนายรื่น ทองคำ        เป็นที่ว่าการชั่วคราว        จึงย้ายที่ว่าการไปอยู่ริมแม่น้ำสวี ตำบลสวี พ.ศ. 2462 ที่ว่าการอำเภอสวี        ชำรุดไม่สามารถ ใช้ปฎิบัติราชการได้        จึงย้ายไปใช้บ้านพักของนายฮก บุญยสมบัติ คหบดี   เป็นที่ว่าการอำเภอชั่วคราว        ได้จัดสร้างที่ว่าการอำเภอสวีขึ้นใหม่ที่หมู่ที่          5   ตำบลนาโพธิ์        ซึ่งเป็นศูนย์รวมการค้า
ต่าง ๆ        ที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอสวี   ที่ว่าการอำเภอสวีได้ถูก เพลิงไหม้        กรมการปกครองจึงอนุมิติงบประมาณพิเศษให้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่และมีพธีเปิด
       เมื่อวันที่   30 มกราคม  2512 ใช้ปฎิบัติราขการอยู่ถึง พ.ศ. 2544 เป็นระยะเวลา 32 ปี        อาคารที่ว่าการอำเภอสว ี       ชำรุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน แรมการปกครอง   ได้อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่        เมื่อปี         พ.ศ. 2543 และในวันที่ 1 ตุลาคม    2544  ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอสวีมาปฎิบัติงานที่ว่าการอำเภอสวี        (หลังใหม่)ตั้งอยู่ที่บ้านดอนรักษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลสวี จนถึงปัจจุบัน  และในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นศูนย์รารการอำเภอสวี        อย่างเต็ม รูปแบบ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการประชาชน
2.เนื้อที่/พื้นที่  799.578 ตร.กม.
   
         3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ          เป็นเหตุ ให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู

  - ข้อมูลการปกครอง 
          1.ตำบล.......11.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
          2.หมู่บ้าน....114.... แห่ง 4.อบต........10 ... แห่ง

   - ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
            1.อาชีพหลัก ได้แก่ -เกษตรกรรม ผฃิตผลการเกษตรที่สำคัญ และนำรายได้สู่ประชาชนชาวอำเอสวี ได้แก่      ยางพารา       ปาล์ม กาแฟ และสวน ผลไม้ต่าง ๆ เช่น สับปะรด ทุเรียน ลองกอง -ประมง การประมงในอำเภอสวี      ส่วนใหญ่จะเป็นการประมงชายฝั่งเรือประมงขนาดเล็กและมีการเพาะเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลากะพงชายฝั่ง
             2.อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป รวมทั้งการรับจ้างด้านแรงงานภาคเกษตรกรรม
             3.จำนวนธนาคาร     มี 4 แห่ง ได้แก่
                      1.ธนาคารออมสิน สาขาสวี 0-7753-1255
                      2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสวี 0-7753-1500
                      3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสวี 0-7753-1008
                      4.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขาสวี 0-77531070

       - ด้านการศึกษา
              1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่
                       รร.สวีวิทยา 0-7753-1217
                       รร.ด่านสวีวิทยา 0-7753-1254
                       รร.นาสักวิทยา 0-7752-1254
                       รร.เขาทะลุพิทยาคม 0-7752-0076
                       รร.ครนพิทยาคม 0-7750-1490
                2.โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา ไ้ด้่้แก่
                        โรงเรียนรักธรรมบริหารธุรกิจ

   - ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
                1.เทือกเขาตะนาวศรึ แนวยาวจากเหนือจดใต้ แหล่งธรรมชาติป่าไม้เขตร้อน ซึ่งมีทรัพยากรด้าน       ป่าไม้ที่อุดมสมบารณ์
                 2.มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย แนวเหนือจดใต้ ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ยาวประมาณ 20 กม.        มีชายหาดที่เงียบสงบ สวยงาม ยังคงความเป็นธรรมชาติ และมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์       
                 3.แหล่งต้นน้ำลำธารตามธรรมชาติ จำนวน 3 สาย ไหลลาดจากแนวทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก         อ่าวไทย แม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำสวีเฒ่า แม่น้ำสวีหนุ่ม
                 4.แหล่งชุมชนการประมงชายฝั่ง
                 5.ป่าไม้เขตร้อนพื้นที่อุดมเชิงนิเวศเขตร้อน) ตากพื้นที่ตลอดแนวเทือกเขาตะนาวศรี        ด้านทิศตะวันออกประกอบด้วยพื้นที่ป่าไม้เขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เช่น ประดู่ไม้ต่าง ๆ        เช่นไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้แดง
                  6. แหล่งน้ำดิบ เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตมรสุมทั้งสองฝั้ง มีแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติมาก ๆ ประกอบด้วย         แม่น้ำ ลำธาร เนื่องจากฝนชุกเกือบตลอดปี มีช่วงห่างเพียง 3 เดือน คือ มี.ค- พ.ค.
                  7.แหล่งพันธุ์ไม้นานา อำเภอสวีมีป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีพันธุ์ไม้ต่าง ฟๆ มากมาย เช่น รัง เต็ง         ไม้มะค่า ไม้แด้ง ไม้ประดู่ เป็นต้น

    - ด้านประชากร
           1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 66354 คน
           2.จำนวนประชากรชาย รวม 33289 คน
           3.จำนวนประชากรหญิง รวม 33065 คน
           4.ความหนาแน่นของประชากร 83 คน/ตร.กม.

    - ด้านการคมนาคม
            1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
                 - สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ ชุมพรเดินรถ โทร.0-7753-1333
                 - สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ สถานีรถไฟสวี โทร. 0-7753-1253
             2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ -
                 - ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ -
             3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ -

    - ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
            1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ กาแฟโรบัสต้า มะพร้าว  ยางพารา  ทุเรียน  ปาล์มน้ำมัน              ลองกอง กล้วยเล็บมือ  สับปะรด  ระกำ สะละ
             2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ (แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำสวีเฒ่า  แม่น้ำสวีหนุ่ม  คลองวิสัย
             3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่
             -
โรงงานสวีอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ที่ตั้งหมู่ 4ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
             -  โรงงานสหมิตรน้ำมันปาล์ม ที่ตั้งหมู่ที่ 12 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
             -  โรงงานซอสมะละกอ ที่ตั้งหมู่ที่ 3 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
             -  โรงงานใยมะพร้าว ที่หมู่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
             -  โรงงานผลิตภัณฑ์กาแฟ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร