ประวัติความเป็นมา อำเภอสวี


ประวัติความเป็นมา อำเภอสวี
1.ประวัติความเป็นมา    อำเภอสวีเป็นเมืองเก่าแก่ตามประวัติศาสตร์อำเภอนี้ตั้งอยู่ภาคใต้
       ทางฝั่งตะวันออก ของประเทศไทย  เมืองสวี ตั้งอยู่ริมคลองสวี  ต่อมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน  2440        ได้ตั้งที่ทำการอำเภอสวีครั้งแรกในหมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์โดยใช้บ้านพักของนายรื่น ทองคำ        เป็นที่ว่าการชั่วคราว        จึงย้ายที่ว่าการไปอยู่ริมแม่น้ำสวี ตำบลสวี พ.ศ. 2462 ที่ว่าการอำเภอสวี        ชำรุดไม่สามารถ ใช้ปฎิบัติราชการได้        จึงย้ายไปใช้บ้านพักของนายฮก บุญยสมบัติ คหบดี   เป็นที่ว่าการอำเภอชั่วคราว        ได้จัดสร้างที่ว่าการอำเภอสวีขึ้นใหม่ที่หมู่ที่          5   ตำบลนาโพธิ์        ซึ่งเป็นศูนย์รวมการค้า
ต่าง ๆ        ที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอสวี   ที่ว่าการอำเภอสวีได้ถูก เพลิงไหม้        กรมการปกครองจึงอนุมิติงบประมาณพิเศษให้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่และมีพธีเปิด
       เมื่อวันที่   30 มกราคม  2512 ใช้ปฎิบัติราขการอยู่ถึง พ.ศ. 2544 เป็นระยะเวลา 32 ปี        อาคารที่ว่าการอำเภอสว ี       ชำรุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน แรมการปกครอง   ได้อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่        เมื่อปี         พ.ศ. 2543 และในวันที่ 1 ตุลาคม    2544  ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอสวีมาปฎิบัติงานที่ว่าการอำเภอสวี        (หลังใหม่)ตั้งอยู่ที่บ้านดอนรักษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลสวี จนถึงปัจจุบัน  และในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นศูนย์รารการอำเภอสวี        อย่างเต็ม รูปแบบ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการประชาชน
2.เนื้อที่/พื้นที่  799.578 ตร.กม.
   
         3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ          เป็นเหตุ ให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู

  - ข้อมูลการปกครอง 
          1.ตำบล.......11.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
          2.หมู่บ้าน....114.... แห่ง 4.อบต........10 ... แห่ง

   - ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
            1.อาชีพหลัก ได้แก่ -เกษตรกรรม ผฃิตผลการเกษตรที่สำคัญ และนำรายได้สู่ประชาชนชาวอำเอสวี ได้แก่      ยางพารา       ปาล์ม กาแฟ และสวน ผลไม้ต่าง ๆ เช่น สับปะรด ทุเรียน ลองกอง -ประมง การประมงในอำเภอสวี      ส่วนใหญ่จะเป็นการประมงชายฝั่งเรือประมงขนาดเล็กและมีการเพาะเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลากะพงชายฝั่ง
             2.อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป รวมทั้งการรับจ้างด้านแรงงานภาคเกษตรกรรม
             3.จำนวนธนาคาร     มี 4 แห่ง ได้แก่
                      1.ธนาคารออมสิน สาขาสวี 0-7753-1255
                      2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสวี 0-7753-1500
                      3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสวี 0-7753-1008
                      4.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขาสวี 0-77531070

       - ด้านการศึกษา
              1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่
                       รร.สวีวิทยา 0-7753-1217
                       รร.ด่านสวีวิทยา 0-7753-1254
                       รร.นาสักวิทยา 0-7752-1254
                       รร.เขาทะลุพิทยาคม 0-7752-0076
                       รร.ครนพิทยาคม 0-7750-1490
                2.โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา ไ้ด้่้แก่
                        โรงเรียนรักธรรมบริหารธุรกิจ

   - ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
                1.เทือกเขาตะนาวศรึ แนวยาวจากเหนือจดใต้ แหล่งธรรมชาติป่าไม้เขตร้อน ซึ่งมีทรัพยากรด้าน       ป่าไม้ที่อุดมสมบารณ์
                 2.มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย แนวเหนือจดใต้ ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ยาวประมาณ 20 กม.        มีชายหาดที่เงียบสงบ สวยงาม ยังคงความเป็นธรรมชาติ และมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์       
                 3.แหล่งต้นน้ำลำธารตามธรรมชาติ จำนวน 3 สาย ไหลลาดจากแนวทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก         อ่าวไทย แม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำสวีเฒ่า แม่น้ำสวีหนุ่ม
                 4.แหล่งชุมชนการประมงชายฝั่ง
                 5.ป่าไม้เขตร้อนพื้นที่อุดมเชิงนิเวศเขตร้อน) ตากพื้นที่ตลอดแนวเทือกเขาตะนาวศรี        ด้านทิศตะวันออกประกอบด้วยพื้นที่ป่าไม้เขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เช่น ประดู่ไม้ต่าง ๆ        เช่นไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้แดง
                  6. แหล่งน้ำดิบ เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตมรสุมทั้งสองฝั้ง มีแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติมาก ๆ ประกอบด้วย         แม่น้ำ ลำธาร เนื่องจากฝนชุกเกือบตลอดปี มีช่วงห่างเพียง 3 เดือน คือ มี.ค- พ.ค.
                  7.แหล่งพันธุ์ไม้นานา อำเภอสวีมีป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีพันธุ์ไม้ต่าง ฟๆ มากมาย เช่น รัง เต็ง         ไม้มะค่า ไม้แด้ง ไม้ประดู่ เป็นต้น

    - ด้านประชากร
           1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 66354 คน
           2.จำนวนประชากรชาย รวม 33289 คน
           3.จำนวนประชากรหญิง รวม 33065 คน
           4.ความหนาแน่นของประชากร 83 คน/ตร.กม.

    - ด้านการคมนาคม
            1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
                 - สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ ชุมพรเดินรถ โทร.0-7753-1333
                 - สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ สถานีรถไฟสวี โทร. 0-7753-1253
             2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ -
                 - ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ -
             3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ -

    - ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
            1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ กาแฟโรบัสต้า มะพร้าว  ยางพารา  ทุเรียน  ปาล์มน้ำมัน              ลองกอง กล้วยเล็บมือ  สับปะรด  ระกำ สะละ
             2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ (แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำสวีเฒ่า  แม่น้ำสวีหนุ่ม  คลองวิสัย
             3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่
             -
โรงงานสวีอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ที่ตั้งหมู่ 4ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
             -  โรงงานสหมิตรน้ำมันปาล์ม ที่ตั้งหมู่ที่ 12 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
             -  โรงงานซอสมะละกอ ที่ตั้งหมู่ที่ 3 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
             -  โรงงานใยมะพร้าว ที่หมู่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
             -  โรงงานผลิตภัณฑ์กาแฟ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 31255เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2006 12:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 14:32 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (10)

  หมู่ที่ 2 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 

ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก  กำนัลหมู่ที่ 2 ไม่มาดูแลประชาชน ไม่เคยมาดูแลโดยที่กำนัลไปอยู่ที่ อ.ท่าแซะ และได้แต่งตั้งนางสายใจ วิชัยดิษฐ์ มาเป็นผู้ดูแลแทนแต่นางสายใจข่มเหงประชาชน  ไม่มีความยุติธรรม และอ้างตนเองเป็นใหญ่  จึงไม่มีประชาชนคนใดกล้า  ข่มขู่ทุกอย่าง  ประชาชนได้รับความเดือดร้อยอย่างมาก

ผู้เดือดร้อนเห่งสวี

นางสายใจ วิชัยดิษฐ์ มันทำเริ้อมากเลยอะ

สบ่ายสุดๆๆ ต. ท่าหิน

ผมนายชาญชัย (หมก) นาสัก ชาวบ้าน อ.สวีผู้ใดที่มีวัว

ติดต่อผมนาย หมก สมวัว

ผมทินรับซื้อเศษเหล็ก ของ อ.สวี

on duty 24 hrs วิทยุonlineที่สถานีสวีเรดิโอค่ะ

http://www.sawiradio.com

ดีเจจ๊ะจ๋า จัดเวลา 14.00 - 17.00 จันทร์ ถึงศุกร์

สวัสดีชาวสวีทุกคนครับ รักสวีมาก บ้านเกิดอยู่ที่นั่น คิดถึงโรงเรียนสวี และเพื่อนๆทุกคน

อาจารย์ที่เคยสั่งสอนผมมา ไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนเลย

แต่สงสัยอยู่อย่าง สวีคนเยอะนะ แต่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย เรียบๆ เงียบๆดีแท้ ถนนหนทางบางสายก็แย่ สิ่งสาธารณูปโภคก็ไม่ทั่วถึง มันเป็นเพราะอะไร นักการเมืองท้องถิ่น ผู้ใหญ่ กำนัน ไม่ค่อยสนใจ อบต.ดูแล ตั้งใจกันหน่อย อายเขา กินกันจังเงินภาษีน่ะ แล้วก็บ้าอำนาจจัง เป็นใหญ่เป็นโตกันเชียว เห็นแล้วเซ็ง ชาวบ้านเขาเลือกมาหวังพึ่ง บางทีเดือดร้อนไปหากำนัน ดันไม่เคยอยู่บ้าน หนักเข้าไปใหญ่ เขาให้ไปประชุมเกี่ยวกับงบประมาณ เซ็นรับงบ ดันไม่ไป ปีนั้นก็ไม่ได้งบมาลาดยาง ไฟฟ้ารอกันไปดิ ได้งบมาก็ขอใช้ให้มันคุ้มค่า ถนนบางสายไปดูนะ เส้นเข้าช่องรออะไรนั่น ทำไม่ถึงปีพัง เป็นหลุมเป็นบ่อหมด ลาดยางนะ โหสุดยอด เอาดินเหนียวมากลบไว้ที่เป็นหลุม ลองไปดูกัน ตรวจผ่านได้งัย งงมาก ได้งบมาสร้างนั่นสร้างนี่แต่ปล่อยให้ร้าง ไม่ใช้งาน ใช้งานไม่ได้ เช่น ตลาดสินค้าเกษตร ประปาหมู่บ้าน เยอะแยะ

ห่วยแตกมาก

อยากให้สวีพัฒนาไปมากกว่านี้ พวกคอรัปชั่น โกงกิน ขอให้ตกนรกนะ ไม่ได้เจริญหรอกพวกนี้ ชาวบ้านเขาไม่ได้โง่หรอกนะ แต่เขาไม่อยากออกมาโวยวาย ละอายกันมั่ง

ล่องแพแม่น้ำสวีหนุ่ม กับ แพ “ก.ก้าว”

ติดต่อสอบถามและจองแพได้ที่  084 – 0795963

บริการเฉพาะแพ

1.1 รอบกลางวัน ราคาเที่ยวละ 1,000 บาท (ปกติ 1,200.-)

08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.

1.2 รอบตลอดทั้งวัน ราคาเที่ยวละ 2,000 บาท

08.00 – 17.00 น.

1.3 รอบกลางคืน ราคาเที่ยวละ 1,500 บาท (ปกติ 2,000.-)

18.00 – 23.00 น. (ชมหิ่งห้อย + ตกปลา)

1.4 รอบเหมาทั้งคืน ราคาเที่ยวละ 3,000 บาท

19.00 – 05.00 น.

บริการพร้อมอาหารบนแพ (สามารถเลือกอาหารกล่อง/อาหารว่างได้)

2.1 จำนวน 25 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 99 บาท

2.2 จำนวน 20 – 24 ท่าน ราคาท่านละ 119 บาท

2.3 จำนวน 15 – 19 ท่าน ราคาท่านละ 149 บาท

2.4 จำนวน 10 – 14 ท่าน ราคาท่านละ 169 บาท

2.5 จำนวน 5 – 9 ท่าน ราคาท่านละ 279 บาท

ราคานี้รวมค่าแพ + อาหารว่าง (เครื่องดื่ม+ขนมไทย) + อาหารกล่อง 1 มื้อ

ราคานี้เฉพาะเที่ยวกลางวันเท่านั้น

สำหรับเที่ยว 18.00 – 23.00 น. ค่าบริการเพิ่มท่านละ 80 บาท

บริการพร้อมอาหารจัดเลี้ยง (เฉพาะงานเลี้ยงรับได้ไม่เกิน 25 ท่าน / เที่ยว)

สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ ติดต่อสอบถามได้

บริการอาหารทะเล (ปิ้ง-ย่าง-เผา), อาหารบุฟเฟ่ต์หลากชนิด

*ทุกรายการ กรุณาโทรจองและแจ้งการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

**วางเงินมัดจำค่าบริการ 50 % ในวันจอง

***กรุณามาถึงแพก่อนเวลาแพออก ประมาณ 20 นาที

บริหารงานโดย..........สามหนุ่มเพื่อชีวิต

คุณโสภณ ยุติมิตร

คุณชัยยุทธ ศรีพรหม

และ

คุณเจริญ พิศภิรมย์ (คุณสุดรัก)

“ฅนภูเขา”

(ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต เจ้าของผลงาน.....คนปาดตาล, อยู่กับกัง,ผิดหวังครั้งแรก ฯลฯ)

โทร.สอบถามและจองได้ที่เบอร์ 084 - 0795963

ไม่พัฒนา เพราะคนเห็นแก่ตัวกันมาก ไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกครับ แค่เวปไซด์ที่เอาไว้พูดคุยกัน เพื่อให้คนสวีได้แสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อบ้านเกิดเมืองนอน และปลูกจิตสำนึกให้รู้จักรักบ้านเกิด และช่วยกันดูแลชุมชน ร่วมกันรับผิดชอบต่อปัญหาสังคมโดยรวม ยังมีพวกควายๆไร้จิตสำนึก พยายามยัดเยียดการโฆษณา เพื่อประโยชน์ของตัวเองเลย....รู้บ้างมั๊ยว่าคนอื่นๆเขาเหม็นเบื่อพวกเฮงซวยเช่นคุณกัน...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี