ด้วยหน่วยพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดการอบรม "การใช้บล๊อกเพื่อการจัดการความรู้" รุ่นที่ 2 ให้กับเพื่อนพนักงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจาก รุ่น 1 โดย คุณบรรบต ใบมิเด็น เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมบล๊อกเพื่อการจัดการความรู้รุ่นที่ 1 ซึ่งเรียนรู้การใช้บล๊อกเพื่อการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการแบ่งปันการเรียนรู้ที่ได้ให้เพื่อนร่วมงานท่านอื่นเพิ่มเติม จึงจัดให้มีการถ่ายทอดการใช้บล๊อกเพื่อการจัดการความรู้ ในวันที่ 1 และ 2 มิถุนายนและในครั้งนี้ทางหน่วยได้ขยายกลุ่มผู้สนใจเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ หน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก 
        ซึ่งตนเองรู้สึกยินดีและขอบคุณที่เพื่อนพนักงานภายในและภายนอกให้ความสนใจที่จะแบ่งปันความรู้ ความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอให้ทุกคนมีความสุขกับการร่วมอบรมในครั้งนี้