สรุปความรวบยอดของข้อมูลและสาระสนเทศ

1. ความหมายของข้อมูล

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ

เช่น  บุคคล   สิ่งของ  สถานที่  ฯลฯ     ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความ

สำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล

2.  ความหมายของสารสนเทศ    

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกให้เหมาะกับการใช้งานให้

ทันเวลา

3.   คุณสมบัติของข้อมูล

             1.    ความถูกต้อง โครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธีการ

                    ดำเนินงานเพื่อความถูกต้องแม่นยำ

             2.    ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  การได้มาซึ่งข้อมูลต้องให้ทันความ 

                    ต้องการของผู้ใช้

             3.    ความสมบูรณ์  ความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นอยู่กับการเก็บรวบ

                    รวมข้อมูลและวิธีการ ต้องสำรวจและสอบถามความต้องการใช้

                    ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ในระดับที่เหมาะสม

4.    ความชัดเจนและกระทัดรัด     ต้องมีการออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้

กระทัดรัด     ใช้รหัสหรือย่นย่อข้อมูล

5.    ความสอดคล้อง  ต้องมีการสำรวจเพื่อหาความต้องการของหน่วยงาน

      และองค์กร ดูแลสภาพการใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ

สารสนเทศ (Information) นั้นคือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ย หรือใช้ เทคนิคขั้นสูง เช่นการวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือ มีความเกี่ยว ข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุบลรัตน์ แวเยง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 31257, เขียน: 27 May 2006 @ 12:35 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 06:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ดีคะ เป็นการเรียนรู้ ขอให้มีพลังต่อไปและสุขภาพดี