เมื่อผู้บริหารครู ไปดูงานบริหารหมอ


อย่าเหงื่อตกกับเรื่องรกสมอง

 

เมื่อผู้บริหารครู ดูงานผู้บริหารหมอ

       ผู้เขียนเชื่อว่าผู้บริหารทุกคน ต่างมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ การเรียนรู้จากต้นแบบผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ มักจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้บริหารเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารตนเอง เมื่อ ครั้งผู้เขียนศึกษาต่อการบริหารการศึกษา ที่สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์ผู้สอนรายวิชาผู้บริหารมืออาชีพ ได้นำนักศึกษาไปศึกษาแนวทางการบริหารของนายแพทย์กวี  ไชยศิริ ตำแหน่งท่านในขณะนั้นคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีประวัติการทำงานที่เป็นแบบอย่างการบริหาร ที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์เด็ด ในการบริหารโรงพยาบาลยโสธร ให้เป็นโรงพยาบาลในระดับแนวหน้าในการให้บริการ ก่อนจะขยับไปแก้ปัญหาหนี้สินโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จากติดลบ 64.2 ล้านจากปี 2538 มาเป็นกำไร 153.9 ล้าน ในปี 2547 ท่านมีเทคนิคการบริหารอย่างไร เรามาเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันแล้วนำไปใช้กับองค์กรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

         ความเป็นมาของท่านทราบว่าท่านเป็นชาวอำเภอปะทาย จังหวัดนครราชสีมา มาจากครอบครัวชาวนา ได้รับรางวัลหมอชนบทดีเด่น ที่สร้างชื่อเสียงมากก็ที่ยโสธร เป็นคนดีศรียโสธร เป็นข่าวฮือฮาเมื่อครั้งท่านจัดการศึกษาให้บุตรท่านเองโดยไม่นำสู่ระบบโรงเรียน จนเกิด HOME SHOOL ในปัจจุบัน ท่านเป็นนักบริหารที่มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์สูงยิ่ง

 

แนวทางการบริหารสไตล์นายแพทย์กวี  ไชยศิริ 

        1. คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก ความสำเร็จไม่ถูกกำหนดโดยขนาดสมอง(IQ) แต่ถูกกำหนดโดยความคิด(ความเชื่อ) จากความคิด นำไปสู่ความเชื่อ ความศรัทธา พาให้เกิดพฤติกรรม เมื่อทำซ้ำๆ จะเกิดเป็นนิสัยและบุคลิก ผู้บริหารจึงควรฝึกคิด 3 ลักษณะ ดังนี้

          1.1 คิดว่าต้องสำเร็จ คิดในทางบวก อย่าคิดว่าล้มเหลว

          1.2 คิดเตือนตนเองเสมอว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิด (YOU ARE SMARTER THAN YOU THINK)

          1.3 คิดใหญ่ อย่าคิดเล็กคิดน้อย คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีวิสัยทัศน์ (WHAT WE ARE IN THE FUTURE) คิดบริหารเวลาให้คุ้มค่า คิดจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ที่สำคัญต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

       2. คิดใหม่ (RETHINK) การคิดใหม่ให้คำนึงถึง ค่าใช้จ่าย(COST) คุณภาพ (QUALITY) ต้นทุน(CAPTAIL) การบริการ(SERVICE)และความสำเร็จ (SPEED) หน้าที่ของผู้บริหาร คือ การมอบหมายงานให้คนอื่นทำแล้วติดตามงาน โดยใช้หลักการบริหารรูปแบบ MBWA : MANAGEMENT BY WALK AROUND ความมีน้ำใจ(SPIRIT) จึงเป็นเสน่ห์ของผู้บริหารในการติดตามงานให้สำเร็จ

        3. วิสัยผู้ประกอบการ การบริหารโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล ผู้บริหารจะต้องบริหารกิจการ การฝึกตนเองให้มีวิสัยผู้ประกอบการ 6 ประการ ดังนี้

           3.1 คิดใหม่ /นำความรู้ใหม่ (RETHINK/ NEW KNOWLEDGE)มาใช้ในการบริหาร โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ  คุณภาพและการบริการจึงเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ความคิดใหม่จึงต้องเน้นที่คุณภาพ คือ ความถูกต้อง(มาตรฐาน) ความถูกใจ(บริการ)และต้องดีกว่าเดิม การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำคนในองค์กร ให้เกิดพฤติกรรม ดังนี้ เงยหน้า  สบตา ยิ้ม ทักทาย  สวัสดี

            3.2 คิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่

            3.3 คิดอย่างเป็นระบบ

            3.4 บริหารความเสี่ยง

            3.5 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ การแสดงความคิดเห็นของลูกค้า

            3.6 การบริหารภาครัฐ ธรรมาภิบาล โดยนำ SEAP  7 ประการ มาใช้ ได้แก่

                    S : STANDARD

                   E : EFFICEINCY

                        EFFECTIVENESS

                        EQUITY

                    A : AVAILABILITY & ACCESSIBILITY

                         ACCOUNTANCY & TRANSPARENCY

                    P : PARTICIPATION

            คุณลักษณะของผู้ประกอบการ

               1. มีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จสูง

               2. มีความกระตือรือร้นและการสร้างสรรค์สูง

               3. มีแนวโน้มที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อมีโอกาส

               4. เร่งรีบเป็นประจำ

               5. มองเหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างมีวิสัยทัศน์

               6. ไม่ชอบงานที่มีลำดับขั้นตอนและระบบราชการ

               7. ชอบที่จะพบลูกค้า

          4. ความสำเร็จของผู้บริหารกับวุฒิภาวะทางอารมณ์

               ความสำเร็จของงาน 80 % เกิดจาก EQ และอีก 20% เกิดจาก IQ ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นบุคลิกภาพภายในของผู้บริหาร

                 1. SELF – AWARENESS :  รู้จักตนเอง

                 2. OPTIMIST : คิดด้านบวก

                 3. EMPATHY : เห็นอกเห็นใจคนอื่น

                 4. PRESERVATION : อดทน รอคอยความสำเร็จ

 

สรุปข้อคิดฟันฝ่าสู่ความสำเร็จ

         อย่า WORK HARD จง WORK SMART

         อย่าเหงื่อตกกับเรื่องรกสมอง

         คนสมบูรณ์แบบ  เป็นคนมีความสุข

         ใช้ความสงบ สยบความไม่สมบูรณ์แบบ อย่าใส่ใจพฤติกรรมไม่ดีของคนอื่น

         ให้คุณค่าผู้อื่น

          รู้จักการฟังผู้อื่น อย่าสอดแทรกการพูดของคนอื่น

 

       อาจจะมีภาษาอังกฤษมากไปหน่อย เพราะผู้บรรยายเป็นหมอ ผู้นำมาถ่ายทอดเป็นครูที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงภาอังกฤษ คงต้องขอความอนุเคราะห์ ดร ขจิต  ฝอยทอง  คุณครูอ้อย  แซ่เฮ ได้โปรดเถอะครับ แปลให้หน่อยครับ

                       

 

หมายเลขบันทึก: 312491เขียนเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2009 20:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (37)
 • สวัสดีครับอาจารย์แวะมาอ่านสิ่งดีๆครับ
 • ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ ผอ.

 • ขอขอบพระคุณค่ะ..ตั้งใจอ่านมาอย่างช้า ๆ เพระเป็นความรู้
 • มาถึงตอนสุดท้าย...ได้ข้อสรุปอย่างดี
 • มาแนะนำของดีค่ะ...http://gotoknow.org/blog/krukim/312494
 • สวัสดีค่ะ
 • เข้ามาอ่านแนวทางสู่ความสำเร็จของนักบริหารค่ะ
 • อารมณ์เบิกบาน สมองปลอดโปร่ง งานจึงเดินสู่เป้าหมาย
 • มีความสุขกับการทำงานของชีวิตนะคะ

                   

                          สวัสดีอ้ายผ.อ.  คนโก้  คิดใหม่ได้  แต่อย่ามีใหม่ (ตายแน่ๆ)

             ส่วนมากคนเราชอบใส่ใจความผิดของคนอื่น  เข้าทำนอง  (ตดเพิ่นเหม็น)

             ข้าวจะเกี่ยววันพุธ  11  พ.ย.  ค่ะ  ใช้รถเกี่ยว  หน้าไม่ดำนะคะ

             (อีกแปลงก็วันอาทิตย์  15  ค่ะ  แบบว่านาหลายโท่งตั๊วะ)

 

 • เพราะคิดเช่นนี้เอง จึงนำโรงพยาบาลไปสู่ความสำเร็จ
 • ขอชื่นชม "คุณหมอนักคิด  พิชิตปัญหา  ใช้ปัญญา พัฒนาสังคม"
 • ขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีครับ ท่าน ผอ.พรชัย

 • ในโลกแห่งความเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
 • เราปฏิรูปกำหนดนโยบาย 3-5 ปี ยังไม่เสร็จ
 • โลกมันเปลียนไปจนไหนๆ ดูเหมือนเราปฏิรูปล้มเหลว
 • เพราะเราปฏิรูปแบบยึดติด
 • เพราะฉะนั้น โลกทรรศน์จึงมีความสำคัญมาก
 • สำหรับ ผู้บริหาร ต้องดูทั้งโลกอย่าอยู่แต่ในกะลา
 • ชื่นชมท่านมากครับ ผู้บริหารยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

 

 

เรียนคุณศรชัย

ขอบคุณครับที่มีหมอมา อ่านเรื่องที่นักบริหารเป็นหมอ เป็นต้นแบบในการบริหาร

มาเยี่ยมชมผู้บริหารครู บวกผู้บริหารหมอ มาบูรณาการกันใช่ไหมคะ ขอบคุณสิ่งๆดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังคะ

สุดยอดเลยครับท่าน ผอ เอาสุอย่างตั๊วหนิครับ งานบริหารแมะครับ

ด้วยความเคารพ ครับผม

สุดยอดเลยครับท่าน ผอ เอาสุอย่างตั๊วหนิครับ งานบริหารแมะครับ

ด้วยความเคารพ ครับผม

 • ทำงานโรงบาล
 • แต่แอบมาอ่านคนโรงเรียน
 • เขียนถึงคนโรงบาล  อิอิ
 • จะจดจำไปใช้ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

เรียนคุณครูคิม

ขอบคุณครับที่มาอ่านวิชาการไปหน่อย ภาษาอังกฤษมาหหน่อย และช่วยแปลให้หน่อยครับ

เรียน คุณ vij

ขอบคุณที่มาเติมเต็มให้ครับ

อารมณ์เบิกบาน สมองปลอดโปร่ง งานจึงเดินสู่เป้าหมาย

เรียน คุณครูวิไล

อ้ายผ.อ. คนโก้ คิดใหม่ได้ แต่อย่ามีใหม่ (ตายแน่ๆ)

อ้าย บ่ หาญกล้า บ่มีปัญญา คิดหาใหม่ ฮู้มือใด๋ ตายมื้อนั่น เขาสิคั้น บีบคอ

เรียน คุณ ธรรมทิพย์

คุณหมอท่านเป็นนักคิด ที่กระโดดออกมานอกกรอบ เพื่อที่จะเห็นสภาพในกรอบครับ

จริงอย่างท่านว่านั่นแหละ

เพราะคิดเช่นนี้เอง จึงนำโรงพยาบาลไปสู่ความสำเร็จ

ขอชื่นชม "คุณหมอนักคิด พิชิตปัญหา ใช้ปัญญา พัฒนาสังคม"

 • สวัสดีค่ะ...ท่านผอ.พรชัย
 • จะแวะมาบอกว่า...
 • ที่ท่านบอกว่ากำลังจะซื้อพริ้นเตอร์เลเซอร์ให้กับห้องธุรการ มีวิธีแก้ไหมครับ
 • วิธีแก้ไขเบื้องต้นค่ะ
 • ก็คือ...
 • เครื่องพิมพ์ในสำนักงานนั้น ควรอยู่ในบริเวณที่อนุภาคจากผงหมึกสามารถกระจายออกไปนอกตัวอาคารได้ง่าย  ถ่ายเทได้สะดวก  และไม่ควรอยู่ใกล้เครื่องพิมพ์จนเกินไปเวลาสั่งพิมพ์งาน  ควรปิดปาก ปิดจมูกบ้าง
 • แค่นี้ก็คงพอจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้นะค่ะ...
 • และมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับสำนักงาน กลุ่มที่ไม่มีการปล่อยอนุภาคผงหมึก
  1.HP Color Laser jet 4550DN
  2. HP Color Laser jet 8500DN
  3. HP Laser jet 2200DN
  4. HP Laser jet 2300dtn
  5. HP Laser jet 4 plus
  6. HP Laser jet 4000N
  7. HP Laser jet 4000TN
  8. HP Laser jet 4050N
  9. HP Laser jet 4050TN
  10. HP Laser jet 4si
  11. HP Laser jet 5(b)
  12. HP Laser jet 5000n
  13. HP Laser jet 5100tn
  14. HP Laser jet 5N
  15. HP Laser jet 5si
  16. HP Laser jet 5si/NX
  17. HP Laser jet 8000DN
  18. HP Laser jet 8150DN
  19. Mita DC 4060
  20. RICOH Aflcio 2022
  21. RICOH Aflcio 3045
  22. RICOH Aflcio 3245C
  23. RICOH Aflcio CC3000DN
  24. TOSHIBA Studio 350
 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับสำนักงานกลุ่มที่ปล่อยอนุภาคผงหมึก ในระดับสูง

          1. HP Color Laser jet 4650 dn
        
2. HP Color Laser jet 5550 dtn
        
3. HP Color Laser jet 8550 N
        
4. HP Laser jet 1320 N 
         
5. HP Laser jet 2420 dn
        
6. HP Laser jet 2420 dn
        
7. HP Laser jet 4200 dtn
        
8. HP Laser jet 4250n (old)
        
9. HP Laser jet 4250 (new)
       
10. HP Laser jet 5 (a)
       
11. HP Laser jet 8000 DN
       
12. HP Laser jet 8150 N
       
13. TOSHIBA Studio 450

 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับสำนักงานกลุ่มที่ปล่อยอนุภาคผงหมึก ในระดับกลาง
  1. HP Laser jet 1020
  2. HP Laser jet 4200dtn
 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับสำนักงานกลุ่มที่ปล่อยอนุภาคผงหมึก ในระดับต่ำ
  1. Canon IRC 6800
  2. HP Laser jet 5M
  3. HP Laser jet 9000 dn
  4. RICOH CL3000 DN
 • แหล่งข้อมูลจาก : http://hosxp.net/smf/index.php?topic=8411.0

 

สวัสดีค่ะ เก่งจังเลยค่ะ

ผู้บริหารต้องอย่างนี้เลยค่ะ แสดงว่าท่านมั่นใจถึงกับลูกๆท่านก็สอนเองเลย

 สมองดี คิดดี เก่งแบบสร้างสรรค์

สบายดีนะคะ

 

 

นี้แหละท่านผอ.ที่ว่า

ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์

ธรรมะยามเช้าขอรับ..

 • สวัสดีค่ะ คุณครูพรชัย
 • ผู้บริหารยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ กับเรื่องที่นักบริหารเป็นหมอ เป็นต้นแบบในการบริหารมาบูรณาการ เห็นด้วยกับ   "ดวงอาทิตย์ขึ้นใหม่ทุกวัน"
 • การเดินทางต้องมีเข็มทิศ  การดำเนินชีวิตต้องมีเป้าหมาย ขอชื่มชนแนวคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบบ้างก็ดีเหมือนกัน เป็นผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมเสมอ
 • ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆ ครับ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ.พรชัย คิดใหญ่..ไม่คิดเล็ก ความสำเร็จไม่ถูกกำหนดโดยขนาดสมอง(IQ) แต่ถูกกำหนดโดยความคิด(ความเชื่อ)...ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ

เรียน ท่านผอ.ประจักษ์ ปานอินทร์

ขอบพระคุณท่านอย่างสูงยิ่ง มีปรมาจารย์ด้านบริหารอยู่ทั้งคนต้องขอคาถามาใช้ครับ

เพราะฉะนั้น โลกทรรศน์จึงมีความสำคัญมาก

สำหรับ ผู้บริหาร ต้องดูทั้งโลกอย่าอยู่แต่ในกะลา

ท่านนำกะลาออกให้ด้วยครับ

เรียน คุณสุ

ราชินีดอกไม้สวย เจ้าบทเจ้ากลอน ขอบคุณหลายเด้อ ที่มาให้กำลังใจ บ่ ขาด ฮักกันมั่นแก่น

ตอนนี้เลยเป็นแฟนประจำคุณสุไปแล้วครับ อย่าได้ถูกขี้เข็บตอดอีกเด้อ

เรียน คุณบ่าวบ้านนอก แต่อยู่ในเมือง

ขอบคุณครับ เอาผญา มาฝากอีกแหน่ เด้อ มักหลาย อีหลี

เรียน คุณมนัญญา

คนเป็นหมอเป็นนักคิด มีสมองที่เฉียบแหลม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

คนเป็นครู คือ นักบูรณาการ ให้งานเกิดผล

เอาแนวคิดหมอมาใช้คงไม่ว่าอะไร นะครับ

มาดูครูไปดูงานหมอ ได้แนวคิดอีกอย่าง ปรับใช้กันได้

จง WORK SMARTอย่า WORK HARD ขอบคุณครับ

 

เรียนคุณอ้อยควั่น

ขอบคุณที่มาบอกวิธีแก้ฝุ่นจากพริ้นเตอร์ จะซื้อเลเซอร์สีสักเครื่องครับ

อยากจะเเสดงความคิดเห้น...ต่อเเถวยาวจริงๆ

ก็ของเขาดีนี่ครับ ผมชอบข้อความนี้ แม้ว่ายังอ่านไม่จบ

...........

ผมขอคัดลอกไปใช้นะครับ.............

สวัสดีค่ะท่านผอ. ยินดีต้อนรับค่ะ

มาบ้านสำราญก็ใกล้ๆนะคะ บ้านดิฉันอยู่บ้านพิมานธานีโนนม่วง1

ถ้ามีเวลาเชิญมาแวะนะคะ ดื่มน้ำเย็นๆ มีกล้วยไม้สวยๆฝากค่ะ

วันที่ 15 วันอาทิตย์ หยุดอยู่บ้านค่ะ

 

 

เรียน คุณแดง ขอบคุณในน้ำใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ผมคนนอกวงการยังศรัทธาชื่นชมท่านครับ

ผู้บริหารต้องอย่างนี้เลยค่ะ แสดงว่าท่านมั่นใจถึงกับลูกๆท่านก็สอนเองเลย

ผมยังไม่แน่ใจจะได้ทักทายท่านหรือไม่ บางที่อาจจะไป 16  เช้า เพราะเขาประเมิน
ตอนเช้า ที่ ทร 84 ครับ ขอบคุณมิตรภาพที่แสนงดงาม

 

นมัสการท่าน ธรรมฐิต ความสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องปาฏิหารดังท่านว่านั่นแหละ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ. พรชัย

* อ่านเรื่องนี้ ได้ความรู้และข้อคิดดีมากๆ

* ชอบมากๆ ตรงบทสรุปค่ะ จับใจจริงๆ

อย่า WORK HARD จง WORK SMAR

         อย่าเหงื่อตกกับเรื่องรกสมอง

         คนสมบูรณ์แบบ  เป็นคนมีความสุข

  ใช้ความสงบ สยบความไม่สมบูรณ์แบบ อย่าใส่ใจพฤติกรรมไม่ดีของคนอื่น

 ให้คุณค่าผู้อื่น     รู้จักการฟังผู้อื่น อย่าสอดแทรกการพูดของคนอื่น

* ขอบคุณเรื่องราวดีๆ และมีคุณค่าค่ะ

 • มาเยี่ยมครับท่าน ผอ.
 • งานโรงเรียน คงยุ่ง ๆ เหมือนกันทั่วประเทศนะครับ
 • รักษาสุขภาพนะครับ

 

เรียน คุณครูใจดี

ขอบคุณที่มาร่วมศึกษางานบริหารของคุณหมมอกวี ไชยศิริ นำไปใช้ก็คงจะเกิดผลดี

เรียน นายก้ามกุ้ง

ขอบคุณที่ยังแวะเวียนมาเติมเต็มให้แก่กันและกัน

เปิดเทอมใหม่ก็ยุ่งกับงานใหม่เข้ามามากมาย

ตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบแล้วครับ

มีความสุขกับการทำงานครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • หนูแวะมาอ่านบันทึกของอาจารย์พอได้แนวความคิดในการทำงานเพื่อความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะ
 • โดยเฉพาะข้อคิดนี่..สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 • ไม่ต้องแปลเลยครับ
 • ภาษาไม่ยาก
 • ฮาๆๆๆ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท