มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

สื่อเด็ก เด็กและเยาวชน สื่อสร้างสรรค์

มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

“พลังภาคี หนุนกองทุนสื่อดี เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์

13-14 พฤศจิกายน 2552

ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

เป้าหมาย

 1. ทบทวนสถานการณ์และแนวทางดำเนินงานด้านสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนในประเด็นสำคัญๆ รวมถึงได้แนวทางใหม่ๆ จากการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมและผู้เกี่ยวข้องในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
 3. เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานด้านสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

กลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน  500 คน ประกอบด้วย

-          นักวิชาการ

-          กลุ่ม องค์กรต่างๆ ที่ทำงงานเรื่องสื่อ ทั้งภาครัฐและเอกชน

-          ผู้ที่สนใจงานสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

-          กลไกจากภูมิภาคต่างๆ

-          ผู้ผลิตสื่อ, สื่อมวลชน, สื่อชุมชน

-          เด็กเยาวชน เครือข่ายครอบครัว

 

ประเด็น / เนื้อหา

 1. ทบทวนสถานการณ์สื่อประเภทต่าง และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมและทางออก
 2. นำเสนอรูปแบบบการทำงานสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในประเด็นสำคัญ
 • กองทุนสื่อสร้างสรรค์
 • กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ  ฯลฯ

*ระดับพื้นที่ / ภูมิภาค Best Practice ตัวอย่างการทำงานของเครือข่าย สสย. [show case]

 1. เวทีระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนการทำงานสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ของภาครัฐและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

รูปแบบการจัดงาน

-          การประชุมสัมมนารวม/ห้องย่อยตามประเด็น

-          การจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ/การแสดงสื่อทางเลือกของเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก

 

สถานที่จัดงาน

ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในเรื่องสำคัญอย่างน้อย 4 เรื่องหลัก คือ การเพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ , กองทุนสื่อเพื่อเด็ก, กระบวนการเท่าทันสื่อ, สภาองค์กรผู้บริโภคสื่อ
 2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอเชิงนโยบายในเชิงรูปธรรม
 3. คณะทำงานและกลไกการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง

 

**************************************

คณะผู้จัดงาน

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)  

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ร่วมกับองค์กรร่วมจัดงาน               

 1. สถาบันแห่งชาติเพื่อเด็ก  และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 3. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 4. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท)
 5. เครือข่ายหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 6. เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก
 7. สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
 8. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กภาคเหนือ
 9. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กภาคอีสาน
 10. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กภาคตะวันออก
 11. ชมรมวิทยุเด็ก
 12. เครือข่ายพิ้นที่สร้างสรรค์

13.มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

14. เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

 

 กำหนดการ   มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

“พลังภาคี หนุนกองทุนสื่อดี เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์”

13-14 พฤศจิกายน 2552

ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

08.00 – 09.00 น.                                - ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง ชมนิทรรศการเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก

09.00 – 09.15 น.                                - การแสดงของเด็ก ชุด “เด็กผู้เติบโต”

- นำเสนอ วีดีทัศน์เส้นทางสื่อเพื่อเด็ก

09.15 – 09.40 น.                                พิธีเปิดงาน มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

-          กล่าวรายงาน โดย นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์

ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

-          กล่าวเปิดงานโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายธีระ สลักเพชร)

09.40 - 10.30 น.  ปาฐกถา “ปฎิรูปประเทศไทย ด้วยสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชน”  โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส

10.30   - 12.00 น.  เสวนา “พลังภาคี หนุนกองทุนสื่อดี เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์” โดย

-          รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์

(ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส.)

-          อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์

(สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล)

-          นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

(ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)

ดร.จิรพร  วิทยศักดิ์พันธุ์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

-          ดำเนินการเสวนาโดย คุณโสภิต  หวังวิวัฒนา

(ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย )

12.00 – 12.30 น.               เปิดอภิปราย

12.30 – 13.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน (ชุดตั้งโต๊ะ)

13.30 – 16.30 น.   การสัมมนาห้องย่อยเชิงนโยบายสื่อเพื่อเด็ก และเยาวชน

                        หัวข้อที่ 1: “กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ฝันที่เป็นจริงของเด็ก??”

                      หัวข้อที่ 2: “เปิดพื้นที่ของเด็กในสื่อภาคประชาชน”

                       หัวข้อที่ 3: “กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สู่หลักสูตรการศึกษา”

                       หัวข้อที่ 4: “ความเป็นไปได้: การก่อเกิดองค์กรผู้บริโภคสื่อ”

หมายเหตุ: อาหารว่างช่วงบ่ายเวลา 15.00 น.

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง ชมนิทรรศการเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก

09.00 – 09.30 น.   สรุปภาพรวมสาระและข้อเสนอแนะจากเวทีนโยบายของวันที่ 13 พ.ย. 2552

09.30 – 12.00 น. สัมมนาห้องย่อยแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นค้นหากลไกการทำงาน

หัวข้อที่ 1: จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก

หัวข้อที่ 2: เปิดพื้นที่รายการทีวีดีดี เพื่อเด็กปฐมวัย

หัวข้อที่ 3: ค้นหา “หนังสือสามัญประจำบ้าน”

หัวข้อที่ 4: เกี่ยวก้อยร้อยเรียงสื่อทางเลือกเพื่อเด็ก

หัวข้อที่ 5: รวมพลัง นักข่าวพลเมืองเด็ก

หัวข้อที่ 6: พื้นที่สร้างสรรค์

12.00 – 13.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน (ชุดตั้งโต๊ะ)

13.00 – 14.00 น.           เวทีนำเสนอข้อสรุปจากการประชุมห้องย่อย และระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และวาระการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย

14.00 – 14.15 น.           พิธีมอบรางวัลสื่อส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งปี 2552

14.15 - 15.30 น.                  วทีสานพลัง สานฝันกองทุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก

-วิดิทัศน์สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

-ผู้แทนเครือข่ายฯนำเสนอผลการประชุม

-ผู้แทนภาคนโยบายให้ข้อคิดเห็น โดย

                                         นายโคทม  อารียา*

                                         นายวัลลภ  ตั้งคณานุรักษ์ *

                                         นายสรรพสิทธิ์  คุมพ์ประพันธ์

                                          ผู้แทนคณะกรรมการสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์

                                          ผู้แทนคณะกรรมการการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                                          ผู้แทนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

                                         ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ

ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย                                               

15.30 – 16.00 น.  ทุกภาคส่วนร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชน

 

หมายเหตุ :           * อยู่ระหว่างการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.)

นายเชษฐา  มั่นคง  โทร. 085-326-2980

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

คำสำคัญ (Tags)#เด็กเยาวชน#สื่อเพื่อเด็ก#สื่อสร้างสรรค์#มหกรรมสื่อสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 311826, เขียน: 08 Nov 2009 @ 11:02 (), แก้ไข: 25 Mar 2012 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)