สงสัยจริงๆ มาตราตัวสะกด มี ๘ หรือ ๙ มาตรา กันแน่..

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

 

ยังสงสัยอยู่...สงสัยจริงๆ

มาตราตัวสะกด มี ๘ มาตราหรือ ๙ มาตรา

หรือ ๘ แม่  ๙  แม่...กันแน่

       ระยะนี้ผู้เขียนได้คำถามจากคุณครูภาษาไทยบ่อยมาก เกี่ยวกับเรื่องมาตราตัวสะกด  เนื่องด้วยเป็นช่วงระยะเวลาของการพัฒนาผลงานการเรียนการสอนสู่ผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะคุณครูระดับประถมศึกษาที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องการเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านการเขียนคำในมาตราต่างๆของไทย

 • ศน.คะ...มาตราตัวสะกดของไทยจริงๆมีกี่มาตราคะ ๘ หรือ ๙
 • หนูจะทำหนังสือเล่มเล็กสอนเสริมการอ่านและเขียนเรื่องคำตามมาตราตัวสะกด หนูต้องทำกี่เล่มคะ ๘ หรือ ๙
 • มาตราแม่ ก กา จัดอยู่ในกลุ่มมาตราตัวสะกดหรือเปล่าคะ
 • ศน.คะ..ใช้ "แม่" กับ "มาตรา" แทนกันได้ไหมคะ เหมือนหรือต่างกันคะ
 • "มาตราไทย" กับ "มาตราตัวสะกดของไทย" เป็นคำเดียวกันหรือเปล่าคะ

ด้วยคำถามเหล่านี้ ผู้เขียนจึงต้องเปิดตำราเพื่อหาคำตอบในการยืนยัน  หากจะบอกเล่าเพียงจากประสบการณ์ก็เกรงจะนำไปอ้างอิงไม่ได้  ดังนั้นจึงขอนำมาบอกกล่าวแก่เพื่อนๆที่สงสัยและสนใจในเรื่องนี้ ดังนี้นะคะ

          จากข้อมูลการอธิบายเรื่องนี้ในหนังสืออุเทศภาษาไทย "ภาษาไทย น่าศึกษาหาคำตอบ ของ  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้ในสถานศึกษา  ณ วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๑  หน้า ๕๖-๕๘  ดังนี้

  

คำว่าม่ กับมาตรา พระยาอุปกิตศิลปสารเขียนไว้ในหนังสือหลักภาษาไทยว่า

ข้อ ๒๕. วิธีประสมอักษร ท่านจำแนกเป็น ๓ วิธี ดังนี้

(๑) ประสม ๓ ส่วน วิธีนี้ท่านเรียกว่า "มาตรา กะ กา" หรือ " แม่ ก กา"  มี สระ พยัญชนะ และ วรรณยุกต์ ดังอธิบายแล้ว (อุปกิตศิลปสาร, ๒๕๑๑ : ๑๘)

  

อาจารย์กำชัย ทองหล่อ ให้นิยามคำว่า มาตรา ในหนังสือหลักภาษาไทยว่า

มาตรา คือ แม่บทแจกลูกอักษรตามหมวดคำที่มีตัวสะกดหรือออกเสียงอย่างเดียวกัน  แบ่งออกเป็น ๘ มาตรา หรือ ๘ แม่คือ (กำชัยทองหล่อ, ๒๕๕๒ : ๗๓)

 • มาตรา แม่ ก กา  หรือ แม่ ก กา  คือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด
 • มาตรา กน หรือ แม่กน  คือพยางค์ที่มีตัว น สะกดหรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว น สะกด ได้แก่ตัว น ญ ณ ร ล ฬ (๖)
 • มาตรา กง หรือ แม่กง คือพยางค์ที่มีตัว ง สะกดหรือนิคหิตซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ง สะกด (๑)
 • มาตรา กก หรือ แม่กก  คือพยางค์ที่มีตัว ก สะกด หรือ ตัวอื่น  ซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ก สะกด ได้แก่ตัว ก ข ค ฆ (๔)
 • มาตรา กด หรือ แม่กดหรือพยางค์ที่มีตัว ด สะกด หรือตัวอื่น ซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ด สะกด   ได้แก่ ตัว ด จ ฉ ช ซ ฌ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส (๑๘)
 •  มาตรา กบ หรือ แม่กบ คือพยางค์ที่มีตัว บ สะกด หรือตัวอื่น ซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว บ สะกด  ได้แก่ ตัว บ ป พ ฟ ภ
 • มาตรา กม หรือ แม่กม  คือพยางค์ที่มีตัว ม สะกดหรือนิคหิต ซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ม สะกด
 • มาตรา เกย หรือ แม่เกย  คือพยางค์ที่มีตัว ย และ ตัว ว สะกด       
 • มาตราหรือแม่ทั้ง ๘ นี้ มีวิธีแจกลูกต่างๆกัน...  (มีต่อค่ะ..แต่ขอหยุดไว้แค่นี้ก่อน)

 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒  ให้ความหมายของคำว่า มาตรา กับ แม่  ดังนี้

มาตรา น. แม่บทแจกลูกพยัญชนะต้นกับสระ 

 • โดยไม่มีตัวสะกด เรียกว่า แม่ ก กา หรือ มาตรา ก กา,  หลักเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อให้กำหนดได้ว่าคำที่มีพยัญชนะตัวใดบ้างเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราใดหรือแม่ใด คือ
 • ถ้ามีตัว ก ข ค ฆ  สะกด จัดอยู่ในมาตราแม่กก, 
 • ถ้ามีตัว ง สะกดจัดอยู่ในมาตรากงหรือแม่กง,
 • ถ้ามีตัว จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด จัดอยู่ในมาตรากดหรือแม่กด, 
 • ถ้ามีตัว ญ  ณ  น  ร  ล  ฬ  สะกดจัดอยู่ในมาตรากนหรือแม่กน, 
 • ถ้ามีตัว บ ป พ ฟ ภ สะกด  จัดอยู่ในมาตรากบหรือแม่กบ, 
 • ถ้ามีตัว ม สะกด จัดอยู่ในมาตรากมหรือแม่กม, 
 • ถ้ามีตัว ย สะกด จัดอยู่ในมาตรามาตราเกยหรือแม่เกย, 
 • ถ้ามีตัว ว สะกดจัดอยู่ในแม่เกอว. (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖ ; หน้า ๘๕๖)

หากสังเกตให้ดีก็จะพบว่า หากมีตัว ว สะกด  ราชบัณฑิตยสถานระบุว่า จัดอยู่ในแม่เกอว.  (ไม่มีคำว่ามาตรานะคะ)

 

แม่ น.

 • คำหรือพยางค์ที่มีแต่สระ  ไม่มีตัวสะกด เรียกว่า แม่ ก กา,
 • คำหรือพยางค์ที่มีตัว ก ข ค ฆ สะกด เรียกว่า แม่กก,
 • คำหรือพยางค์ที่มีตัว ง สะกด เรียกว่า แม่กง,
 • คำหรือพยางค์ที่มีตัว จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกดเรียกว่า แม่กด,
 • คำหรือพยางค์ที่มีตัว ญ  ณ  น  ร  ล  ฬ  สะกด เรียกว่า แม่กน,
 • คำหรือพยางค์ที่มีตัว บ ป พ ฟ ภ สะกด  เรียกว่า แม่กบ, 
 • คำหรือพยางค์ที่มีตัว ม สะกด เรียกว่า แม่กม,
 • คำหรือพยางค์ที่มีตัว ย สะกด เรียกว่า แม่เกย  แต่ในมูลบทบรรพกิจมี ย ว อ สะกด,
 • คำหรือพยางค์ที่มีตัว ว สะกด เรียกว่า แม่เกอว.(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖ ; หน้า ๘๕๖)

เพื่อนๆ เห็นความแตกต่างแล้วนะคะ..

แต่ยังไม่ได้คำตอบนะคะ

อดใจอีกนิดค่ะ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านภาษาไทยความเห็น (19)

เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทายพี่อ้วนเจ้า....

ถือโอกาสทบทวนความรู้วิชาภาษาไทยโตยครับ

เขียนเมื่อ 
 • รอคำตอบครับ
 • คิดว่ามี ๘ ใช่ไหมครับ
 • สบายดีไหมครับพี่
เขียนเมื่อ 

สวัสดีเจ้าน้องหนาน..

สบายดีน่อเจ้า

ดีใจ๋เจ้า..ตี้แวะมาแอ่วหาปี้อ้วน

หนาวแล้วระวังรักษาสุขภาพหื้อดีๆนะเจ้า

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..น้องบ่าวคนเก่ง

หากนับมาตราตามพจนานุกรมฯ มี ๙ มาตรา เริ่มแม่ กา กา  - แม่เกอว

หากนับมาตราตามของท่านอาจารย์กำชัย มี ๘ มาตรา ที่ไม่มีคือ แม่เกอว (เพราะแต่เดิมมาไม่มีค่ะ)

แล้วพี่อ้วนจะเข้ามาคุยต่อเรื่องนี้นะคะ

คิดถึงเช่นกันค่ะ..

ดูแลสุขภาพกับอากาศหนาวเย็นนะคะ

สวัสดีค่ะศน.อ้วน

   เป็นหนึ่งข้อสงสัยของหนูเหมือนกัน มีเท่าไรกันแน่

   ทำไมบางทีเรื่องแม่ บางทีเรียกมาตรา

   (ไม่มันใจเวลานำไปใช้เหมือนกันค่ะ แต่ก็อาศัยแถแบบเนียนๆเอาตัวรอดไป อิ..อิ..)

    รอๆๆๆ ตอบค่ะ ..^__^..

ชื่อคน นามสกุลมนุษย์
IP: xxx.173.32.168
เขียนเมื่อ 

เก่งมากคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ   แวะมาเยี่ยมค่ะ

...อิอิ  ...แอบมาอ่าน กำลังทบทวนให้เด็กๆเหมือนกันค่ะ

ใกล้สอบแล้ววว... มีความสุขนะคะ

 

 

ครูวิ
IP: xxx.174.115.178
เขียนเมื่อ 

มาตราตัวสะกดมี ๘ มาตรา คือ กก กด กบ กง กน กม เกย เกอว

ส่วนมาตราในภาษาไทยมี 9 มาตรา คือ ก กา กก กด กบ กง กน กม เกย เกอว

fufue
IP: xxx.93.198.27
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยเด็กเด็กต้องอ่านไว้นะ

kigom
IP: xxx.93.198.27
เขียนเมื่อ 

hggfosad.kguiodfgorto7dp;/etjgd0p;tjgdhunetcbnop9gdkbcp-z;vkchyp0d0;gtdfgtolfjdhtdmddungfob'shjuudfgteklyjufdgfdkgufdigjmdfg

ตด
IP: xxx.53.198.219
เขียนเมื่อ 

โห่ไรก็ไม่รู้

IP: xxx.120.253.225
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้องรับ.......

รัชชานนท์ ชังกน
IP: xxx.120.253.225
เขียนเมื่อ 

พี่บอกก็ดีไม่บอกก็ดีนะครับ

เกตุ ทวีเกิด
IP: xxx.77.137.149
เขียนเมื่อ 

อยากถาม คำว่า " วินัย " หรือคำต่าง ๆ ที่ลงท้ายด้วย ไม้หันอากาศ ยอยักษ์ ครับว่าเป็นมาตราตัวสะกดอะไร

รร
IP: xxx.180.200.237
เขียนเมื่อ 

ตัวสะกดฒ มีอะไรบ้าง

135
IP: xxx.7.191.237
เขียนเมื่อ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงง

ะำ
IP: xxx.53.87.184
เขียนเมื่อ 

ั้ะี

0827603537
IP: xxx.172.225.101
เขียนเมื่อ 

่เีัึะัดีพะไำหก่ั้ั่มา่เิเ่้กิดหำพไำหกีาุถพำพไๆ/ๅๆฟหกด่เา้่านร่ื้่เกหดฟ ฟหกด่าสว้่ดกเดดืทฝาวฝส่้เกแิ่ืาส


อรัญญา
IP: xxx.68.5.16
เขียนเมื่อ 

มีมาตราใดที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดนักภาษาศาสตร์ไหมค่ะ

หมายเลขบันทึก

310787

เขียน

04 Nov 2009 @ 07:29
()

แก้ไข

24 Jun 2012 @ 02:47
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 19, อ่าน: คลิก