ประชุมจัดทำคุณลักษณะค่าเชื่อมโยงระบบสืบค้นในห้องสมุดประชาชนจังหวัด และค่าพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ


 

          วันนี้ได้เข้าประชุมจัดทำคุณลักษณะค่าเชื่อมโยงระบบสืบค้นในห้องสมุดประชาชนจังหวัด และค่าพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.  เพื่อสานต่อโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยดำเนินกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน จึงต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่ายเช่นผู้บริหาร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความเป็นไปได้ในการจัดทำ TOR  ผลปรากฏดังนี้

    

              

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ 

1. หลักการและเหตุผล 

                ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญและสามารถเข้าถึงได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทำให้การบริการของห้องสมุดพัฒนามากยิ่งขึ้น กล่าวคือมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลหนังสือและสื่อรวมถึงการให้บริการสืบค้นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชนชน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงแหล่งความรู้ต่างๆ รวมถึงข้อมูลหนังสือและสื่อ ให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลกลาง ให้ประชาชนสามารถเข้ามาค้นหาความรู้ได้จากแหล่งเดียว

2. วัตถุประสงค์

2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลหนังสือและสื่อของห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศกลาง สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้จากห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ

2.2 พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ไว้ ณ ที่แห่งเดียว

3. เป้าหมายโครงการ

                พัฒนาเว็บไซต์เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ จำนวน 1 ระบบ

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน สังกัดสำนักงาน กศน.ทุกแห่ง เชื่อมโยงระบบสืบค้นหนังสือและสื่อของห้องสมุดประชาชนและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้

                - มีลักษณะเป็น การทำงานแบบ Web Base Application

                - พัฒนาระบบฐานข้อมูลหนังสือและสื่อ ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศกลาง เพื่อให้สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้จากห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ หรือทุกที่ที่มีการเชื่อมต่อ Internet โดยมีขอบเขตข้อมูลหนังสือและสื่อ อ้างอิงตามโปรแกรม PLS

                - พัฒนาระบบยืม คืนหนังสือแบบออนไลน์ **

                - พัฒนาระบบส่งออกข้อมูลหนังสือและสื่อ จากโปรแกรม PLS ให้สามารถนำส่งออกข้อมูลในรูปแบบ XML ที่สามารถนำเข้าสู่ฐานข้อมูลสารสนเทศกลางได้โดยไม่ต้องทำการแก้ไขข้อมูล

                - พัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลหนังสือและสื่อ จากโปรแกรม PLS โดยพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดส่วนกลางและต่างจังหวัดสามารถนำเข้าข้อมูลได้เองผ่านระบบ

                - พัฒนาระบบรายงานสารสนเทศข้อมูลหนังสือและสื่อของห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ

โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม PLS ที่ทำการเชื่อมโยงจากห้องสมุดประชาชนจังหวัด ในรูปแบบ XML

                - เว็บไซต์ต้องมีระบบจัดการข้อมูล (Content Management System : CMS) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

                -  เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นต้องรองรับการใช้งานของผู้พิการทางสายตาได้4.2 จัดทำเว็บไซต์ให้แก่ห้องสมุดประชาชน จังหวัด 75 จังหวัด เพื่อเชื่อมโยงกับเว็บไซต์เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สามารถเพิ่มเว็บไซต์ห้องสมุดที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในสังกัดสำนักงาน กศน.จำนวนไม่น้อยกว่า 850 แห่ง โดยมีขอบเขตดังนี้

                - เว็บไซต์ต้องมีระบบจัดการข้อมูล (CMS) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

                - สามารถกำหนดสิทธิผู้เข้าใช้ระบบงานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

                - สามารถสร้างและแสดงข้อมูลสื่อหนังสือ เพื่อศึกษาการประกอบอาชีพ ฐานข้อมูลของห้องสมุดในรูปแบบ “กระเช้าวิชา”  ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ จำนวนไม่น้อยกว่า  108  อาชีพ

                - สามารถแสดงเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของห้องสมุดประชาชน

                - สามารถแสดงข้อมูลหนังสือและสื่อของห้องสมุดประชาชน

                - สามารถแสดงเว็บลิงค์ไปสู่แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ

4.3 บริการเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้แก่

                4.3.1 ฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

                                - จัดหาและให้บริการสืบค้นข่าวย้อนหลังได้ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

                                - รองรับให้บริการสืบค้นพร้อมกัน ไม่ต่ำกว่า 30 Concurrent User

                                - สามารถสืบค้นข้อมูลได้ไม่จำกัดปริมาณและหมวดหมู่ข่าว

                                - สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ไม่จำกัดปริมาณ

                4.3.2 e-news   มีคุณลักษณะดังนี้

                                - เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่ให้บริการข่าวแบบ RSS (Really Simple Syndication) เพื่อแสดงข่าวในหน้าเว็บไซต์แบบปัจจุบัน(Real Time)

                                - เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่ให้บริการข่าวไม่น้อยกว่า 10 เว็บไซต์

                4.3.3 e-contents

                                - จัดทำระบบคลังสื่อ (e-contents) ให้จัดเก็บข้อมูลรายการข่าว บทความ หรือ
สื่อมัตติมีเดีย ที่หน้าสนใจโดยจำแนกเป็นหมวดหมู่ได้

                                - สามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ และจากคำสำคัญได้

                                - จัดหาและให้บริการ e-contents ในรูปแบบ สารคดีหรือสื่อมัลติมีเดีย ไม่น้อยกว่า

15 เรื่อง

                                                - มีระบบแสดงผลสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Flash Player

                                                - ทำการเชื่อมโยง e-contents ไม่น้อยกว่า 50 รายการ

                                                - จัดทำระบบจัดการ e-contents โดยระบบต้องรองรับรูปแบบข้อมูลไม่น้อยกว่าดังนี้ MS Word , Acrobat PDF ,  Real Player , AVI , WMA สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ได้ไม่จำกัดรายการ

                4.3.4 e-clipping

                                - พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล e-clipping โดยสามารถแยกหมวดหมู่ของข่าวได้

                                - ทำการแสดงข่าวที่น่าสนใจจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ข่าวต่อวัน โดยมาจากหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ

                                - ข้อมูล e-clipping แสดงในรูปแบบ Acrobat PDF หรือ HTML
                                                - จัดทำระบบ RSS (Really Simple Syndication)  เพื่อรองรับกรเผยแพร่ e-clipping

4.4 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง จำนวน 5 ชุด พร้อมระบบปฏิบัติการ
จัดการฐานข้อมูล  โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีคุณลักษณะดังนี้

                - เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Rack Server พร้อมติดตั้งที่สถานที่สำนักงาน กศน.กำหนด

                - หน่วยประมวลผลกลางแบบ Quad Core ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

                - หน่วยความจำ (Ram) ไม่น้อยกว่า 4 GB

                - อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Hard Drive) แบบ SATA ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
                                - จอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว

                - รับประกัน 3 ปี

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน   ปีงบประมาณ 2553

7. งบประมาณ 4,000,000 บาท

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.

9. เงื่อนไขอื่น ๆ

                                9.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ดูแลระบบ

               

 

หมายเลขบันทึก: 308557เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม 2009 10:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (17)

กศน.อำเภอบางไทร รับทราบครับ

เรียนถามว่า เครื่องคอมพิวเตอร์จัดหาให้หรือเปล่าคะ แล้วการติดตั้งระบบทำอย่างไร

คุณศิรประภา ครับ

กำลังกำหนดสเปคครับ และจัดสรรเงินไปให้จังหวัดจัดหา

ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ท่านพอจะทราบมั้ยคะว่าจะประชุมบรรณารักษ์วันที่ 5 พ.ย.นี้ทีไหน

แจ้งบรรณารักษ์เรียบร้อยครับ

เฉพาะหสม.จังหวัดใช่ไหมครับ

หสม.อำเภอ กับ เฉลิมราช ไม่เกี่ยวใช้ไหมครับ

คุณบรรณารักษ์อำเภอครับ

อำเภอก็อยู่ในข่ายการพัฒนาเช่นกันแต่มีเป้าหมายจัดงบประมาณสนับสนุนปีละกี่แห่ง จนครบ ปี ๒๕๕๕ ครับ

คุณศิรประภาครับ

ประชุมบรรณารักษ์ ที่ โรงแรมปรินช์ พาเลซ ครับ

กศน. บางปะอินรับทราบค่ะ

กศน.ภาชี  รับทราบ  และแจ้งบรรณารักษ์เรียบร้อยค่ะ

ขอบคุณคุณผ่องกมล และคุณขวัญเรือนครับ

เรียนท่านผอ.ดิศกุลที่เคารพ กระผมมีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง อยากขอความชัดเจนกับท่านเรื่องนโยบายการทำงานของครูอาสาสมัครฯหรือพนักงานราชการ ในปีงบประมาณ 2553 เนื่องจากทางผอ.อำเภอ.............ของกระผมให้นโยบายโดยให้ครูอาสาสมัครฯทำงานที่ได้รับมอบหมายเช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,โดยไม่ต้องรับผิดชอบสอนสายสามัญทั้งผู้ไม่รู้หนังสือ,ประถม,ม.ต้น.ปลาย,และไม่ต้องทำงานโครงการต่างๆอย่างทักษะอาชีพ,ทักษะชีวิต,เศรษฐกืจพอเพียง โดยจะมอบหมายให้ครูศรช.ที่เป็นหัวหน้ากศน.ตำบลรับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด โดยบอกว่าเป็นนโยบายของจังหวัดกระมผมจึงใคร่ขอความชัดเจนมา ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ด้วยความเคารพ ครูอาสาสมัครฯตัวน้อยๆๆๆๆๆๆๆ

คุณไม่แสดงตนครับ

เมื่อนโยบาย กศน.ตำบลต้องทำให้บรรลุผล ครูศรช.ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากศน.ตำบลจะต้องสร้างงานและไปอยู่ในพื้นที่ ส่วนครูอาสาต้องทำงานดำรงสำนักงานเพื่อความอยุ่รอดของหน่วยงาน ฉะนั้นจะต้องปรับหน้าที่กันใหม่ครับ ครูอาสามีสถานภาพมั่นคงกว่าจึงต้องให้รับผิดชอบงานประจำอำเภอทั้งหลายส่วนงานในพื้นที่เป็นของหัวหน้า กศน.ตำบลครับ เพื่อจะได้สร้างงานให้ กศน.ตำบลมีความมั่นคงในการขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานราชการดั่งครูอาสาบ้าง ครับ

ห้องสมุดจะได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลหนังสือและสื่อของห้องสมุดประชาชนเพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลหนังสือและสื่อให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศกลาง สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้จากห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ

รับทราบครับ

...ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล... รับทราบครับ ...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี