เช้าวันนี้ (24 พฤษภาคม 2549 ) กองการเจ้าหน้าที่ จัดสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ดี ระหว่างกองคณะ/หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในกระบวนการใช้ KM เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฎิบัติหน้าที่ ภายในคณะและหน่วยงาน  โดยมีท่าน รศ.ลำปาง  แม่นมาตย์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ตลอดหลักสูตร ผลการดำเนินงาน จะนำมาสู่การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานต่อไป และโครงการนี้จะทำอย่างต่อเนื่อง โดย กอง/คณะ/หน่วยงาน ได้แต่งตั้งกรรมการ KM ร่วมในการดำเนินงาน