การประชุมเครือข่ายฯสัญจร ครั้งที่ 5/2549 (1.2)

      ช่วงเดือนนี้ช่างเป็นเวลาที่ยุ่งจริงๆ (ไม่น่าเชื่อเลย) ทั้งๆที่ยังไม่เปิดเทอม  ผู้วิจัยวางแผนว่าจะทำงานตั้งหลายอย่าง  แต่รู้สึกว่าคงจะสำเร็จได้ยากในหลายงาน  เพราะ  ไม่มีเวลาทุ่มเทอย่างจริงจัง  วันนี้เพิ่งเลิกจากการฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาก็เลยรีบขึ้นมาเขียนบันทึกเสียหน่อย (ก่อนกลับบ้าน) เพราะ  เย็นนี้มีโปรแกรมที่จะต้องไปตามล่าหาข้อมูลเครือข่ายฯและทำอะไรอีกหลายอย่าง  อากาศก็ไม่ดีเลย  ฝนตกเป็นระยะ  ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

      วันนี้จะขอเล่าเรื่องการประชุมเครือข่ายฯสัญจรต่อ  เมื่อวานนี้จบวาระที่ 1 เรื่องที่ 1 คือ  การขยายผลสมาชิกใหม่  วันนี้มาอ่านต่อกันดีกว่าค่ะว่าในวาระนี้เรื่องต่อไปคือเรื่องอะไร  และมีเนื้อหา  รวมทั้งบรรยากาศเป็นอย่างไร

      เรื่องที่สอง  เป็นเรื่องโครงสร้างการทำงานของสภาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดลำปางกับสภาเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง 

      ประธานเริ่มต้นโดยการอธิบายความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ส่วน ในส่วนของสภาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดลำปางนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2544  มีตัวแทนของเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งหมด 8 ประเด็น  คือ

       1.องค์กรการเงิน

       2.สวัสดิการ

       3.ผู้สูงอายุ

       4.ผู้ดูแลเด็ก

       5.สตรี

       6.วิสาหกิจชุมชน

       7.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       8.วัฒนธรรม

       ใน 8 ประเด็นนี้จะมีตัวแทนประเด็นละ 2 คน  เข้าสู่สภาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดลำปาง  เวลาเข้าไปสู่สภาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดลำปางไม่ได้มีเฉพาะตัวแทนจากประเด็นต่างๆเท่านั้น  แต่ยังมีภาคีจากภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมในสภาเครือข่ายองค์กรชุมชนด้วย  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก

       1.ตัวแทนจากสถาบันการเงิน  ขณะนี้ตัวแทนจาก ธกส. เข้ามาเป็นตัวแทน

       2.ตัวแทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

       3.ตัวแทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

       4.ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

       5.ตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง

       6.ตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

       7.ตัวแทนของสถาบันการศึกษา  ในขณะนี้  คือ  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

       มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนทั้งหมดจากหน่วยงานต่างๆข้างต้นให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดลำปาง

       สำหรับบทบาทของคณะกรรมการชุดนี้  คือ  การกำหนดวิสัยทัศน์ของภาคประชาชน  กำหนดยุทธศาสตร์ภาคประชาชน  ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์ภาคประชาชนของจังหวัดลำปางนั้นประกอบด้วย

      1.แผนแม่บทการเงินฐานราก  เกี่ยวข้องกับการออมทรัพย์  การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการต่างๆ 

      2.แผนชุมชนพึ่งตนเอง  เมื่อทำแผนแม่บทการเงินฐานรากสำเร็จแล้วก็จะขยายไปสู่แผนชุมชนพึ่งตนเอง 

      3.วิสาหกิจชุมชน  เมื่อทำแผนชุมชนพึ่งตนเองเสร็จแล้วก็จะขยายงานไปสู่วิสาหกิจชุมชน

      4.การอนุรักษ์วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้รถม้าคงอยู่คู่ลำปาง 

      เมื่อทำยุทธศาสตร์เสร็จแล้วจะมีการมาพบกันปีละ 1 ครั้ง  เพื่อแสดงผลงานต่างๆ  อย่างงานรถไฟรถม้า  ตอนนี้ทางสภาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการร่วมกับจังหวัดในการจัดงาน "ประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า" ซึ่งจัดขึ้นทุกปี

      สำหรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานนั้น  ประกอบด้วย

      1.กลยุทธ์ฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น

      2.ศตจ.ปชช.  คือ  ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน 

      นี่คือหน้างานหรือกลยุทธ์ที่เราจะลงไปขับเคลื่อนให้กับองค์กรชุมชน  เมื่อเรากำหนดกลยุทธ์ได้แล้ว  หน่วยงานที่หนุนเสริมการทำงานของสภาเครือข่ายองค์กรชุมชน  ตอนนี้มีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้งบประมาณมา 490,000 บาท  จะขับเคลื่อนงานฟื้นฟูหนี้สินเกษตรกร  สำหรับในส่วนของ ศตจ.ปชช.สนับสนุนงบประมาณตำบลละ 1 แสนบาท  (ช่วงท้ายของการประชุมในวันนี้จะมีการจัดทำแผนในเรื่องนี้)   แต่งบประมาณที่ได้มาแล้ว  คือ  ในส่วนของงานฟื้นฟูหนี้สินเกษตรกร  เราเอางบประมาณจำนวนนี้ไปขับเคลื่อนในเรื่องการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้กับพี่น้องเกษตรกร  เพื่อให้เกิดองค์กรออมทรัพย์ชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน  และเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายในระดับตำบล  ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนในตอนนี้  คือ  เขตเทศบาลนครลำปาง  ซึ่งมีกลุ่มองค์กรออมทรัพย์ชุมชนเกิดขึ้นหลายกลุ่ม  เช่น  กลุ่มบ้านต้าสามัคคี  กลุ่มบ้านพระบาท  กลุ่มนาก่วมใต้พัฒนา  กลุ่มท่าคราวน้อย  กลุ่มบ้านศรีบุญเรือง  เป็นต้น  กลุ่มเหล่านี้ก็จะรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในระดับตำบล  หรือ  ในกรณีของตำบลบ้านเอื้อม  ตอนนี้ก็เปิดกลุ่มใหม่ได้หลายตำบลแล้ว  ซึ่งพร้อมที่จะเชื่อมร้อยเป็นเครือข่ายในระดับตำบล  ซึ่งต้องทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล  หรือ  อบต.   ในการที่จะทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์นี้ร่วมกัน 

       หน่วยงานสนับสนุนอีกหน่วยงานหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาทำงานในระดับชุมชน  คือ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  พอมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระดับตำบลแล้วก็จะขึ้นมาเป็น "คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง"  ซึ่งก็คือ  พวกเราทั้งหมดนั่นเอง  โดยจะคัดเลือกมาจากแต่ละตำบลๆละ 5 คน 

       คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปางก็จะมาประชุมที่สภาเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง นี่คือ  ที่มาของสภาเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง 

       สำหรับในพื้นที่ชุมชนอื่นๆก็เช่นกัน  หากชุมชนไหนทำประเด็นเรื่องทรัพยากรก็จะต้องมีสภาเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ทำเรื่องทรัพยากร  พื้นที่ไหนทำเรื่องผู้สูงอายุ  ก็จะมีสภาผู้สูงอายุ  แต่ของพวกเรานั้นเรียกว่า   "คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง" โดยคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปางซึ่งมาจากตัวแทนของตำบลๆละ 5 คน  ก็จะมาคัดเลือก "คณะกรรมการสถาบันพัฒนาระบบการออมเพื่อสุขภาวะและสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง" ขึ้นมาชุดหนึ่ง  พร้อมกับจัดตั้ง "สถาบันพัฒนาระบบการออมเพื่อสุขภาวะและสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง"ขึ้น 

       เรื่องนี้ยังไม่จบค่ะ  แต่ได้เวลานัดแล้ว  ผู้วิจัยคงต้องขอหยุดการเล่าแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_network

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 30760, เขียน: 24 May 2006 @ 17:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.24.9.110
เขียนเมื่อ 
เรื่องราวซับซ้อนสนุกสนาน น่าติดตามทีเดียวครับ