น้องอ้อ

กลยุทธิ์ในการประชาสัมพนธ์

ตามที่ กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมปรับกลยุทธิ์ในการประชาสัมพันธ์แนะแนวศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2550       ในวันที่  25 พฤษภาคม 2549 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง EN  113 คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีท่านอธิการบดีและผศ.ดร.ปพฤกษ์  อุตสาหะวาณิชกิจเป็นวิทยากร ซึ่งเราได้ประสานงาน  กับเครื่อข่ายแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไปถึงท่าน นั้น เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดโอกาสสำคัญที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนวใน      ปีศึกษาถัดไป  ดังนั้น กองบริการการศึกษา จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน konwika tiamwongความเห็น (0)