คาดการณ์โอกาส
การได้รับการบรรจุแต่งตั้ง


ตำแหน่
วันที่
ขึ้น
บัญชี

หน่วยที่
จำนวนที่
ขึ้นบัญชี

( คน )
เรียก
บรรจุแล้ว

(13 ธ.ค53)
โอกาสการเรียกบรรจุ
(ปรับเมื่อ

13 ธ.ค.53)
ครูผู้ช่วย
 
 
23 ม.ค.51
 
 
1. พื้นที่ทั่วไป
365
124
-
2. ชายแดนใต้ 3 จ.
24
23
-
3. ศว.
13
13
-
บรรณารักษ์
 
27 ก.พ.52
 
1. ชายแดนใต้ 3 จ.
31
20
-
2. พื้นที่ทั่วไป
282
151
-
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
 
1 ต.ค.52
 
1. พื้นที่ทั่วไป
107
 107
 -
2. ชายแดนใต้ 3 จ.
11
 11
 -
รอง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
 
1 ต.ค.52
 
1. พื้นที่ทั่วไป
32
 12
ที่ 13-15 = 80 %
ที่ 16-25 = 50 %
ที่ 26-32 = 25 %
2. ชายแดนใต้ 3 จ.
1
 1
 -