ข้อที่ 2 จงบอกความหมายของคำว่า "เทคโนโลยี"

   ตอบ  หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในทางปฏิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายปิยทัศน์ ทองปานความเห็น (0)