ข้อที่ 1

   ตอบ  ข้อมูล คือ  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ แนวคิดและเหตุการณ์ที่เราสนใจ ซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลข ข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ

      สารสนเทศ คือ ผลรับที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล ซึ่งเป็นผลที่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชานนทร์ หลุ๊ดหล๊ะความเห็น (0)